Dbz 20140126 - [PDF Document] (2024)

Dbz 20140126 - [PDF Document] (1)

ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTO’S SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

B R E D A S EWEEKENDEDITIE26 JANUARI 2014WEEK 4

U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

O P L A G E : 74 . 5 0 0T O T A L E O P L A G E Z E E L A N D

E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

THUIS IN DE REGIO

Volg ons via twitter: @BredaseBode

www.internetbode.nl

voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

...VOOR HET LAATSTE ACTUELE LOKALE NIEUWS...

KIJK OP WWW.INTERNETBODE.NL

BREDA - Minister Melanie Schultz van Haegen (l) bracht donderdag een werkbezoek aan Breda om zich op de hoogte te laten stellen van de samenwerking in de afvalwaterketen. Dat deed zij op uitnodiging van Waterkring de Baronie, een samenwerkingsverband van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert en waterschap Brabantse Delta. Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Waterketen, bood haar daarbij de voortgangsrapportage aan. FOTO HUUB SCHOUTETEN

DOOR ADDO SPRANGERS

De website is uniek in Nederland en is de opvolger van Archeoweb Breda, de ge-meentelijke archeologiewebsite. Naast een gedeelte voor volwassenen, bevat de website ook een gedeelte speciaal voor kinderen. Deze juniorversie is samen met Cultuurwinkel Breda speciaal ont-wikkeld voor scholieren van het primair onderwijs. De inhoud is samengesteld in overleg met vertegenwoordigers van-uit erfgoed- en culturele instellingen en het onderwijs. “Erfgoedweb vertelt het verhaal van ons verleden,” aldus cultuur-wethouder Selçuk Akinci. “Het zegt ons waar we vandaan komen. En wie we zijn. Erfgoedweb is geen ge-schiedenisboek, het is een site waar je kunt zoeken op plaats, tijd en onderwerp. Ook kun je doorklikken naar verwante pa-gina’s voor een compleet en verrassend beeld van de geschiedenis van Breda. En zo kun je bijvoorbeeld ontdekken dat op de plaats waar 3.500 jaar geleden de eerste Bredase huizen gebouwd werden, nu een bouwmarkt staat. Best toepas-selijk eigenlijk. En de juniorversie biedt

leerkrachten een prachtige aanvulling om de geschiedenisles nog interessanter en dynamischer te maken.”

ErfgoedwebBreda biedt een digitale zwerftocht door de stad en richt zich op alle inwoners die geïnteresseerd zijn in de geschiede-nis van Breda, van de historische stads-kern tot de omliggende wijken en van de dorpskernen tot het buitengebied. Erfgoedweb presenteert de geschiedenis van Breda via archeologie, monumen-tenzorg, kunst- en cultuurhistorie en via historische kaarten en plattegronden. De website bevat zoekmogelijkheden om bijvoorbeeld wetenswaardigheden van de woonomgeving te ontdekken. Naast al die weetjes zijn talloze rapporten en kaarten te downloaden en worden regel-matig nieuwsberichten over het Bredase erfgoed geplaatst. Ook de voormalige pa-pieren Erfgoedbrief wordt vervangen door een digitale versie die via de website be-schikbaar wordt.

JuniorversieIn opdracht van de gemeente Breda heeft

Cultuurwinkel Breda de juniorversie van de erfgoedwebsite ontworpen. Hiervoor is de leerlijn Erfgoed ontwikkeld, waarin het Bredaas Verhaal centraal staat. Lera-ren in het primair en voortgezet onderwijs kunnen de website gebruiken tijdens de geschiedenisles, zodat de leerlingen meer kennis en begrip krijgen van het verleden van hun stad en zich bewust worden van de rijke geschiedenis. Dit jaar komt er onder leiding van Cultuur-winkel Breda een zogenoemde college-tour waarin het Bredaas Verhaal voor leerkrachten wordt uitgelegd en waarbij leerkracht handvatten krijgen aangereikt hoe zij dit optimaal bij hun (geschiedenis)lessen kunnen gebruiken. Momenteel implementeren scholen en culturele en erfgoedinstellingen de leerlijn Erfgoed in hun programma en lesrooster. Eén van die scholen is KBS Laurentius aan de Loe-vesteinstraat 20, waar wethouder Akinci donderdag de erfgoedwebsite lanceerde. Leerlingen van deze school ontvingen als eerste de erfgoednieuwsbrief met daarin het Bredaas Verhaal. De erfgoednieuws-brief wordt uitgedeeld aan alle Bredase leerlingen vanaf groep 5.

Surfend naar Bredaas erfgoed‘Er fgoedweb vertel t het verhaal van ons verleden’

BREDA - Het rijke verleden van de stad Breda is sinds afgelopen week ook digitaal toegankelijk. Onder de noe-mer Erfgoedweb Breda lanceerde wethouder Selçuk Akinci donderdag op KBS Laurentius offi cieel de website www.erfgoed.breda.nl

JAN VAN DOESBURGBREDAAS ICOONSCHAATSSPORT

VOLKSUNIVERSITEITVIERT

40-JARIG BESTAAN

WILLEM HARTMANSBLIJ MET

ZOTTEKAPKE

BREDA - Het college maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Ulvenhout, Dorpstraat 97 en het ontwerpbesluit ho-gere waarde tot en met 5 maart ter inzage liggen. Het plan voorziet in het heront-wikkelen met woningbouw en commerci-ele ruimte op gronden van Van Hooijdonk (garagebedrijf) en Van den Broek (we-genbouw). Het plangebied ligt in de kern Ulvenhout en wordt globaal begrens door de (achtertuinen van de woningen aan) de Annevillelaan in het zuiden, Dorpstraat in het westen, Grimhuijsenstraat in het noor-den en de Julianalaan in het oosten. Op 10 februari is er vanaf 19.30 uur een informa-tieavond in De Pekhoeve.

Bestemmingsplan Ulvenhout ter inzage

BREDA - Een 20-jarige inwoner van Clin-ge werd maandagavond aangehouden omdat hij een conducteur beledigde. In zijn tas vond de politie later ook nog een stroomstootwapen. De man werd in de trein richting Breda om zijn vervoersbe-wijs gevraagd. Toen hij dit niet bleek te hebben, werd door de conducteur een pro-ces-verbaal uitgeschreven. De verdachte slingerde daarop diverse beledigingen en verwensingen naar het hoofd van de con-ducteur die hem vervolgens aanhield en op het station Breda overdroeg aan de politie. Toen agenten op het bureau zijn spullen controleerden, troffen zij verstopt in een tas een stroomstootwapen aan.

Zwartrijder maakt amok in trein

BREDA - Het college maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Effen ter inzage ligt. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een actuele planologische re-geling voor de bestaande kom van Effen. Het plan ligt ter inzage van 23 januari tot en met 5 maart 2014 bij de infobalie in het Stadskantoor. Van 23 januari tot en met 5 maart 2014 kunnen belanghebbenden hun zienswijzen naar voren brengen. Schrifte-lijke zienswijzen kunnen worden gestuurd naar de gemeenteraad van Breda, Postbus 90156, 4800 RH Breda. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een af-spraak worden gemaakt via tel. (076) 529 3881 of (076) 529 3831.

BestemmingplanEffen ter inzage

BREDA - T-Mobile Netherlands B.V. heeft een nieuwe vergunningsaanvraag inge-diend voor de plaatsing van een defi nitieve UMTS-zendmast. De gemeente Breda heeft afgelopen dinsdag de vergunning verleend. De zendmast komt achter het perceel Westrikseweg 7. De defi nitieve zendmast vervangt de tijdelijke zendmast, waarvoor op 11 november 2013 vergun-ning is verleend. De tijdelijke mast, waar-voor vergunning is verleend voor één jaar, verdwijnt zodra de defi nitieve mast er staat en functioneert. De defi nitieve mast komt te staan in de directe nabijheid van de tijdelijke zendmast, zo meldt de ge-meente Breda.

Defi nitieve zendmast aan Westrikseweg

BREDA - De gemeente Breda heeft een kapvergunning aangevraagd voor zes bo-men aan de Evertsenweg. De appelbomen veroorzaken bovenmatige overlast gedu-rende de periode dat ze vrucht dragen. Omwonenden hebben bij de gemeente aangegeven hier last van te hebben, om-dat de vervuiling van de bomen via schoe-nen binnenshuis komt. Om deze overlast te stoppen, worden de bomen gekapt en vervangen door een Prunus ‘Umineko’. Dit is een niet vruchtdragende sierkers die in het voorjaar een roze bloesem geeft. In verband met de doorlooptijd van de ver-gunningsaanvraag staat het werk gepland voor het eerste kwartaal van 2014.

Gemeente wil bomen Evertsenweg kappen

PRINSENBEEK - Als het weer het toelaat, start de gemeente op maandag 27 januari met herstelwerkzaamheden aan de rijbaan van de Kapelstraat, tussen de Pasquel-aan en Markt. Het werk duurt tot en met woensdag 29 januari. Het herstelwerk is nodig omdat de bestrating in slechte staat verkeert en verzakt is. Tijdens de werk-zaamheden is doorgaand verkeer niet mo-gelijk. Dit wordt met borden omgeleid. De gemeente vraagt omwonenden hun auto zo te parkeren dat het werk niet wordt ge-hinderd. Ondernemers wordt verzocht hun leveranciers te informeren over de bereik-baarheid. Meer informatie over het werk is verkrijgbaar via tel. (06) 11747376.

Werkzaamheden aan Kapelstraat

BREDA - De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft besloten om dit jaar drie van haar veertien servicekantoren te sluiten. Servicekantoor Breda gaat als eerste dicht per 1 februari, later dit jaar volgen de kan-toren in Alkmaar en Leeuwarden. Klanten van DUO bezoeken steeds minder de ser-vicekantoren. Mensen maken in toene-mende mate gebruik van digitale kanalen. Zo ook bij DUO. De bezoekersaantallen zijn de afgelopen jaren dan ook met zo’n vijftien procent per jaar gedaald. Klanten uit Breda en omgeving kunnen nog wel op afspraak terecht bij de servicekantoren die open blijven, onder andere in Rotterdam en Eindhoven.

Servicekantoor DUO Breda sluit deuren

Chaamseweg 1b, Ulvenhout. Tel 076-5611.388

BON VOOR30% KORTING!€ 695 pp | www.ScheidingCentrum.nl

Compleet scheiden?

Dbz 20140126 - [PDF Document] (2)

Terras of Oprit bestraten?

Tuin aanleggen?

J&M Bestratingen

0651332449

MEUBEL-STOFFEERDER

met pensioen vraagt

stoffeerwerk o.a. stoelen, fauteuils en banken. Ook reparatie.

06-20304266

UW ACCOUNTANT / BOEKHOUDER TE DUUR ?Bij ons bepaalt uzelf het tarief en de werkzaamheden !!

Alle varianten zijn mogelijk, vrijblijvende informatie: WWW.ADVIESBUREAUDEBRUIJN.NL

Gerestaureerde antieke

meubelen Gilzeweg 22a Chaam

Alleen zondag geopend 12.00-17.00 uur

www.antiekhuys.com06-28148148

cherabi.uw-vakschilder.nl

Houtrotreparat ie

TE KOOP:

HAARDHOUTvoornamelijk eiken - direct stookbaar

Leverbaar in big bags van ½ kuub en 1 kuub of los gestort

vanaf 2 kuub

Tel: 076-5968279

Aalten Schildersbedrijf

B R E D A

plafonds & wanden witten

Ook binnen- en buitenschilderwerk

Vraag een vrijblijvende offertetel. 06 - 43220390 /

076 - 5991675

Voor in- en verkoop gebruikte meubelen.

J.J. DE BOMde Meubelvriend

Marijke Meustraat 32, BREDA 076-5141601

MA T/M VRIJ OPEN VAN 12-18 UUR

Jan Touw verzorgt al jaren lezingen en presentaties voor ondernemers, waarin hij zijn zienswijze over zakendoen toelicht. Stap voor stap onthult hij de geheimen van

succesvol zakendoen. Het resultaat is verbluffend. Alle ondernemers die zijn ideeën in de praktijk brachten, kwamen rimpelloos door de crisis.

Anders denkenJan Touw vindt dit niet verrassend. “De tijden zijn veranderd en dat vraagt om een andere manier van denken. De uitspraak

van Einstein over de grootste waanzin van de mens geldt nog steeds: wie op dezelfde manier blijft denken en handelen, kan geen ander resultaat verwachten.

We moeten mee in de tijd. Een klein tipje van de sluier kan ik wel oplichten. De nieuwe manier van denken heeft te maken met afscheid nemen van zakelijke tegenspoed en ‘durven dromen’. Het heeft te maken met stappen nemen, alleen als je intuïtie het daarmee eens is.

De ondernemer die dit avontuur aandurft, zal zien dat zijn onderneming op korte

termijn een positieve wending neemt. De mens is op aarde om zichzelf – en daarmee zijn bedrijf – te ontwikkelen.”

IntroductielezingBenieuwd naar de ideeën van deze inspirator en levensfilosoof? Op maandag 10 februari om 9.30 uur geeft Jan Touw een introductielezing in de bibliotheek in Roosendaal.

U bent hierbij van harte welkom na aanmel - ding via de website www.jantouw.nl/filosofisch-leiderschap/introductielezing Aan deze lezing zijn geen kosten verbonden.

PERSBERICHT - Veel ondernemers denken dat het succes van hun bedrijf wordt bepaald door de economischeomstandigheden. Maar levensfilosoof en inspirator Jan Touw kijkt hier anders tegenaan. “Bijna iedere ondernemerkan zijn bedrijf succesvol maken. De economie hoeft daar geen invloed op te hebben. Maar dan moet je als ondernemer wel willen veranderen.”

In gesprek met inspirator en levensfilosoof: JAN TOUW

Zakelijk succes is een keuze

Wil je ook lekker in je vel zitten? Positieve energie krijgen? Interessante werkervaring opdoen en mensen ontmoeten? Ga vrijwilligerswerk doen!

Met vrijwilligerswerk ontwikkel je jouw talenten en leer je nieuwe dingen. Je doet waardevolle ervaring op en komt in contact met bijzondere organisaties. Vrijwilligerswerk houdt je scherp en actief. Bovendien doe je zinvol werk. De waardering die je ervoor krijgt, is onbe-taalbaar. En als je geen betaalde baan hebt, vergroot je met vrijwilligerswerk je kans om (snel) weer werk te vinden.

Bij BredaActief is er keuze genoeg.Het aanbod in onze vacaturebank is heel divers: van social mediaspecialist tot horecamedewerker, bestuurslid of chauffeur. Dit is maar een greep uit alle openstaande vacatures.

Wil je ze allemaal zien?! Kijk dan op onze digitale vacaturebank: www.breda-actief.nl. Liever een persoonlijk gesprek? De medewerkers van de vacaturebank helpen je graag verder.

Vacaturebank voor vrijwilligers

Volg ons via: In opdracht van:Breda Actiefwww.breda-actief.nl

Maak een positieve start met vrijwilligerswerk!

Spreekt één van onderstaande vacaturesje aan? Ga dan naar de vacaturebank opwww.breda-actief.nl of maak een afspraak met één van de adviseurs.

Op straat gebeurt het,kom bij de Straatraad! - AnnahuisDe Straatraad is een wekelijkse bijeenkomst in het Annahuis voor en door (ex)dak- en thuislozen. Problemen waar mensen op straat tegenaan lopen worden er besproken. Er zijn verschillende taken voor vrijwilligers:

post bijhouden, verslag maken van de bijeenkomst, etc. Ben je op woensdagochtend beschikbaar? Meld je aan!Vacaturenummer 65902679

Terp zoekt maatjes – Stichting TerpStichting Terp is een woonvoorziening voor jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Heb jij hart voor de medemens en vind je het leuk om samen met een van de

Kom dan eens langs om kennis te maken! Vacaturenummer 65902685

Rolstoeltennisser, denk mee! – Breda Actief Breda Actief zet zich in om een afdeling rolstoeltennis in Breda van de grond te tillen. In februari start de werkgroep en het streven is om na Breda Future, eind juni 2014, van start te gaan met een groep rolstoeltennissers. Ben je actief (geweest) als rolstoeltennisser, of wil je graag gaan rolstoeltennissen? Vind je het belangrijk dat jouw inbreng gehoord wordt? Meld je aan!Vacaturenummer 6590000527

Stoere welpenleider – Scouting St. JorisBen jij een stoere jongeman (minimaal 18 jaar) die op zaterdagochtend niet hoeft uit te slapen? Vind je het leuk om voor de welpen van 7 tot 11 jaar activiteiten te organiseren en te begeleiden? Kom dan de leiding versterken en help mee om er voor de welpen een leuke, gezellige en leerzame zaterdagochtend van te maken.Vacaturenummer 65902678

Denk mee over de Haagse Beemden – BekomBen je graag op de hoogte van wat er in jouw omgeving speelt en wil je het gesprek aangaan met gemeente en instanties? Heb jij graag contact met mensen en organisaties in je buurt? Stichting Bekom is op zoek naar mensen die hart hebben voor de wijk Haagse Beemden. Werktijden zijn zelf in te vullen. Vacaturenummer 65902683

Ben jij de fotograaf die we zoeken? – Stichting LetselschadeNEWSStichting LetselschadeNEWS brengt vier keer per jaar het gelijknamige magazine uit voor let-selschadeslachtoffers met als doel ze van hun meest sterke kant te laten zien. Kun jij mooie portret- en groepsfoto’s maken ten behoeve van artikelen en interviews die worden gepubliceerd in het magazine? Laat maar zien! Werktijden zijn in overleg.Vacaturenummer 65902677

Koor zoekt dirigent –Stichting WZC ZuiderhoutHet bewonerskoor van woonzorgcentrum Zuiderhout wil graag op zon- en feestdagen de eucharistieviering muzikaal bijstaan. Daarvoor zijn zij op zoek naar een dirigent die wekelijks kan repeteren, en die op de meeste zon- en feestdagen kan dirigeren.Vacaturenummer 65902684

Dbz 20140126 - [PDF Document] (3)

ACTUALITEIT

PAGINA 3

Blijf op de hoogte van het

lokale nieuws www.internetbode.nl

ww

w.i

nte

rnet

bo

de.

nl

U kunt uw advertentie opgeven via de button

“Advertentie aanleveren”

Redactie kunt uaanleveren via de button“Redactie aanleveren”

Volg ons op Twitter: @BredaseBode.

DOOR HENK KETELAAR

Het beeldje staat pralend in de huiskamer

van Willem. Het is zo aanstekelijk, dat je vanzelf dichterbij komt om het wat nauw-keuriger te bekijken. Willem is er zichtbaar

blij mee en hij heeft niet voor niets het beeldje op het mooiste plekje in de kamer gezet. Terecht, want deze onderscheiding

wordt exclusief toegekend aan mensen die jarenlang werkelijk van betekenis zijn of zijn geweest voor het Bredase carnaval. En daar voldoet Willem in meer dan ruimte mate aan. OorkondeZijn agenda tijdens de carnavalsdagen is ook dit jaar weer helemaal volgeboekt. Hier en daar nog een gaatje van een half uur, maar dat is het dan ook. De rest allemaal activiteiten die op de één of andere manier te maken hebben met het Kielegatse carnaval. De Oorkonde bij ’t Zottekapke spreekt wat dat betreft boekdelen. Te lezen is: ‘Lid van de Raad en Elf onder diverse Prinsen, lid van meerdere com-missies van de BCV, de grote animator tijdens het hossen op de Grote Markt en de verbranding van Kiske en Mieske. Maar ook als bezorger van gezelligheid als Prins Amphoor in de Kielegatse ziekenhuizen en organisator van het Gezondheidsbal’.

VolksfeestWillem is blij dat het carnaval steeds meer het karakter krijgt van een heus volksfeest dat zich steeds meer en meer op straten en pleinen gaat afspelen. Zelf levert hij daar een belangrijke bijdrage aan. Als speaker van de BCV is hij al een be-kendheid en ook als deejay maakt Willem furore. Met een mix van carnavals-, klas-sieke- en Nederlandstalige muziek weet

hij op zaterdagmiddag na de intocht van de Prins en op dinsdagavond, een uur vóór de verbranding van Kiske en Mieske, het pu-bliek op de Grote Markt volop in beweging te krijgen. “Geweldig om dat te zien en mee te ma-ken,” laat Willem enthousiast weten. “Op zaterdagmiddag ontstaat niet zelden een joekel van een polonaise, van wel 33 rijen dik,” illustreert hij het feest dat zich dan op de Grote Markt afspeelt.

Amphia Naast al deze activiteiten is Willem als Prins Amphoor ook de motor die de carna-valsviering onder de personeelsleden van het Amphia Ziekenhuis op gang houdt. En of dat al niet genoeg is, organiseert hij elk jaar het Zorgbal voor de carnavalvierende medewerkers van zorginstellingen. Dit jaar alweer voor de twintigste keer. Artiesten als Guus Meeuwis, René Schuurmans en De Deurzakkers hebben daar al eens gastoptreden verzorgd. “Dit jaar komen de gebroeders Ko op visite,” meldt Willem niet zonder trots.

Willem Hartmans in schijnwerpers met ’t ZottekapkeHoogste carnavalsonderscheiding voor niet af latende inzet voor Kielegats carnaval

Willem Hartmans is blij met zijn onderscheiding ’t Zottekapke . FOTO HENK KETELAAR

BREDA - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Bredase Federatie van Carnavalsverenigingen (BFC) en de Bred-ase Carnavalviering (BCV) kreeg Willem Hartmans de hoogste BFC-carnavalsonderscheiding, ’t Zottekapke, en de daarbij behorende Oorkonde uitgereikt. Hiermee wordt Willem geëerd voor zijn jarenlange, niet aflatende inzet voor het Kielegatse carnaval.

Willem Hartmans’ droom is het Kie-legatse carnaval op dinsdagavond te verlengen met een extra acti-viteit die de mensen langer in de binnenstad houdt. Hierbij denkt hij bijvoorbeeld aan een lichtparade.

Droom

DOOR ADDO SPRANGERS

De financiële steun van DJ Hardwell maakt dat het Jeugdcultuurfonds - dat mede af-hankelijk is van donaties, sponsoring en giften - in één klap weer wat ruimer in haar jasje is komen te zitten. Afgelopen oktober ontving DJ Hardwell de Cultuur-prijs omdat hij met zijn gehele oeuvre een buitengewone waarde heeft voor Breda en de stad hiermee ook (inter)nationaal uit-draagt. DJ Hardwell, uitgeroepen tot beste DJ van de wereld, is groot voorstander van het Jeugdcultuurfonds dat ervoor zorgt dat ook kinderen en jongeren uit gezinnen op of onder de armoedegrens kunnen deelne-

men aan langdurige culturele activiteiten. Door zijn prijs te schenken aan het fonds, kan hij nog meer inspiratiebron zijn voor Bredase jongeren die zelf de eerste stap-pen zetten in het maken van (elektroni-sche) muziek.

RespectCultuurwethouder Selçuk Akinci meldt heel trots te zijn op Hardwell. “Uiteraard omdat hij als beste dj van de wereld een visitekaartje van jewelste is voor onze stad,”zegt hij, “en nu ook omdat hij als betrokken Bredanaar zijn prijzengeld van de Cultuurprijs doneert aan het Jeugdcul-tuurfonds. Het Jeugdcultuurfonds geeft kinderen en jongeren die om financiële redenen nooit konden deelnemen aan cul-turele activiteiten, de kans om lid te wor-den van bijvoorbeeld een toneelclub of les te nemen bij een muziekschool of bij een andere instelling voor actieve kunstbe-oefening. Daarmee maakt Hardwell voor veel jongeren ook op dit punt het verschil. Respect.”

DoorbraakHardwell is de artiestennaam van Robbert van de Corput, 26 jaar oud en geboren en getogen in Breda. Hij is meervoudig be-kroond DJ, producer, muzikant, manager van een eigen label, heeft een eigen radio-programma dat op meer dan 35 internati-

onale zenders te beluisteren is en werd in oktober vorig jaar uitgeroepen tot de num-mer één van de wereld. Toen hij 13 jaar oud was startte Hardwell zijn carrière als deejay en op zijn veertiende ondertekende

hij zijn eerste contract. Vanaf dat mo-ment werd Hardwell gevraagd te draaien in alle grote clubs in Nederland. Daarna liet de internationale doorbraak niet lang op zich wachten. De DJ staat bekend om

zijn verfrissende geluid, dat wordt geken-merkt door complexe drum ensembles en gedurfde synthesizers. Hij heeft hiermee het ultieme recept gemaakt voor de ken-merkende ‘Hardwell sound’.

‘Hardwell maakt ook nu het verschil’Deejay schenkt pr i jzengeld Bredase Cul tuurpri js aan Jeugdcul tuurfonds

DJ Hardwell geldt als een voorbeeld voor velen. FOTO DJ HARDWELL

BREDA - Een mooie geste van DJ Hardwell. Afgelopen week schonk hij het bij de door hem ontvangen Bredase Cultuurprijs behorende geldbedrag van 7.500 euro aan het Jeugdcultuurfonds Breda. Het Jeugdcultuurfonds is be-doeld voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een instelling voor kunsteducatie.

Als 25-jarige was Hardwell vorig jaar de jongste deejay ooit die tot ’s werelds beste is uitgeroepen. Na Tiësto en Armin van Buuren is hij de derde Nederlander die de pres-tigieuze populariteitspoll van de DJ Mag Top 100 heeft gewonnen. Op dit moment is hij bezig aan een wereldtournee met zijn eigen show ‘I Am Hardwell’. Vorig jaar werd de documentaire ‘I am Hardwell’ ge-presenteerd.

Jongste nummer één

Dbz 20140126 - [PDF Document] (4)

juridisch advies & mediationfamilierecht * arbeidsrecht

* sociaal zekerheidsrecht * huurrecht * strafrechtGratis spreekuur maandagavond

van 17.00 tot 18.00 uur

Baronielaan 161, Breda. Tel.: 076-522 23 46 www.baronie-advocaten.nl

BEST BETALENDE GOUDINKOPERVAN BREDA - GRATIS TAXATIE !

INKOOP - VERPANDINGGOUD - ZILVER - MUNTEN

076-587.29.10NU OOK REPARATIEWERK

HUISHOUDBEURS nu te reserveren € 30,-Wij rijden dagelijks van 15 t/m 23 februari 2014

Bij ons gaat elke 4e persoon gratis mee met de bus!Voor info en boekingen neem contact met ons op!MUYS REIZEN RUCPHEN Tel: 0165-342351 [emailprotected]

Uw pijnklachten oplossen?

Nu GRATIS behandeling (30 minuten)

Eenvoudige behandeling met onmiddellijk resultaat.

Bel vandaag nog om een afspraak te maken:

06 118 315 95Yoqido meridian health

Van Bergenplein 13a

www.yoqido.comE-mail: [emailprotected]

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars

aangesloten bij VBAG en RBNG3 behandelingen van 20 minuten

en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, OBSTIPATIE

Hoogste slagingspercentage, 90,5% Nieuwste methode -> Luxopuncture Blijvend vergoed door alle Zorgverzekeraars in 2012

(Zorgverlenersnummer: 90-039475, aangesloten bij VBAG en RBNG)

3 behandelingen van 20 minuten Geen extra kilo’s en pijnloos Luxopuncture ook: MENOPAUZE, AFVALLEN, BURN-OUT

DEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

AFSLANKEN!!!!Nieuwste - > LuxopunctureGEEN JOJO-EFFECTWordt vergoed door alle Zorgverzekeraars !!!

behandeling van 20 min.gediplomeerde therapeuten

BURN-OUTDEPRESSIES, MIGRAINE, VERMOEIDHEID

CHRONISCHE KLACHTEN, QIGONG

STOPPEN MET ROKEN

Etten-Leur

Onze adressen (alleen op afspraak)

Bergen op ZoomKorenbeursstraat 364611 PW Bergen op Zoom

BredaKeizerstraat 444811 HL Breda

� 0164 26 55 90 06 12 84 68 33� [emailprotected]� www.nawodcreations.nl

Priyamalie Ramkisoensing (Priya)

met tien jaar ervaring.Permanente make up specialiste.

Voor Na

Eyeliners:Strak aangebracht. Fijn tot dik mogelijk.

Tekent u nog steeds zelf dagelijks uw wenkbrauwen?!

Hair strokes. Haartje voor haartje aangebracht

met een mooi en natuurlijk resultaat

Priyamalie Ramkisoensing (Priya)

met tien jaar ervaring.Permanente make up specialiste.

Kortingsacties geldig voor de eerste 300 klanten vanaf 25-1-2014

Bovenkant tot binnenkantooghoek mogelijk

van € € 150 incl. 1 nabehandeling

van € € 75 incl. 1 nabehandeling

OP SBS6 BIJ ‘LEKKER LEUK LEVEN’Zo. 26 januari om 15.25 uur

& za. 1 februari om 14.30 uurVeilig en vertrouwd uw schoonheid in goede handen

PERMANENTE MAKE UP (PMU)

(Blijft 2-3 jaar zitten, alle gewenste kleuren en vormen mogelijk)

ONGEWENSTE TATOEAGE EN PMU VERWIJDEREN (NA INTAKEGESPREK)

KORTING TOT WEL 50%

van € € 125 incl. 1 nabehandeling

DA

GTO

CH

TEN

BUS

REIZ

EN D

AG

TOC

HTE

N

HUISHOUDBEURS € 30,00

DAGREIS LONDEN € 52,50

HOLLAND ZINGT HAZES € 82,50

SOLDAAT VAN ORANJE € 77,50

SCHALKE 04 REIZEN € 99,00€ 109,00

www.brabantexpres.nl

Voor een professionele kappersbehandeling hoeft u niet meer de

deur uit. Mobella’s gediplomeerde kappers, met minimaal 4 jaar

kapsalon ervaring, komen naar u toe op een dag en tijd die u het

beste schikt.

Afspraken-lijn

088-1000100 (lokaal tarief )

036-5300123

Ma t/m vr van 9:00 - 17:30

www.mobella.nl

Actie terkennismaking

knippen*€ 12,00

Thuiskappers

*niet in combinatie met andere actie’s

‘’voor jong & oud’’

Actie terkennismaking

knippen*€ 12,00

Tandprothetisch Centrum Etten-Leur

organiseert:

Tandprothetisch Centrum Etten-LeurVoorsteven 116B (1e verd.) Etten-Leur, T. 076 5040794

www.tpczevenbergen.nl, [emailprotected] organisatie Nederlandse Tandprothetici reg. nr. 386

Donderdagavond: januari: 30februari: 13

tijd: 17.00-19.00uLocatie: Voorsteven 116B

te Etten-LeurGezondheidscentrum de Keen

(1e verdieping)

U kunt tijdens dit gratisinloopspreekuur vrijblijvend bij ons terecht voor een prothese check,

al uw vragen over uw huidigekunstgebit, gebit op implantaten en vragen over de vergoedingen door

de Zorgverzekeraar.

GRATISinloopspreekuur

voor uw kunstgebit

Voor al uw vragen over uw

kunstgebit !

Bungalowpark Libra OmmenNOG ENIGE BUNGALOWS te huur in de vakantieperiode

€ 375,- p.w. all in Zwembaden en recreatieteam aanwezig

April - September - Oktober € 175,- p.w. all in

Folders: 0529-457224

Dbz 20140126 - [PDF Document] (5)

ACTUALITEIT

DOOR JOYCE VAN ZIJL

De Brede Aa werkt samen met andere in-stellingen waaronder de bibliotheek, het Chassé Theater en de Nieuwe Veste.

MotivatieDirecteur Marieke Gehem-Korthals Altes geniet nog na van de nieuwjaarsbijeen-komsten die net achter de rug zijn. “Het is zo mooi om daar al die mensen die cursussen en workshops bij ons volgen te ontmoeten! Het zijn vast de meest ge-motiveerde studenten die een docent kan tegenkomen, want ze komen allemaal vrij-willig en doen dit voor hun plezier.

Wij verzorgen zogenaamde non-formele educatie, dat wil zetten dat wij niet voor diploma’s opleiden maar ons vooral rich-ten op een brede ontwikkeling. Daarin moeten we ook meegaan met onze tijd, de ontwikkelingen gaan razendsnel. Onze cur-suscommissie, die bestaat uit twee mede-werkers en twee vrijwilligers, bekijkt wat er leeft in de maatschappij. Wat speelt er? Waar zijn mensen nieuwsgierig naar ? We willen graag een soort schatkamer voor en door Bredanaars zijn. Wij zijn met vier parttime medewerkers op kantoor en

hebben daarnaast veel vrijwilligers. Onze docenten zijn allemaal freelancers, ook dat maakt ons flexibel. Subsidie krijgen we niet, alles wordt betaald uit de lesgelden. Helaas stijgen de kosten en zijn we vanaf 1 januari dit jaar ook nog eens BTW-plichtig. Gelukkig draagt de gemeente Breda wel bij door mensen met een BredaPas een korting te geven van vijftig procent. Ons programmaboekje verscheen in 2010 voor het eerst in full colour, nu hebben we be-sloten elk jaar een andere kleur voor de omslag te gebruiken, dan valt het wat meer op.”

LezingenTer gelegenheid van het 40-jarig bestaan is er een drietal jubileumlezingen georga-niseerd. De eerste is inmiddels geweest en was een groot succes. Op donderdag 6 februari staat de volgende op het program-ma. In de Waalse kerk geeft Han van Osch een lezing over Biobased Economie. Wat doen we als de olie op is? Hoe kan restaf-val omgezet worden in energie of nieuwe materialen? Wat is een duurzame bedrijfs-voering en hoe kan je als consument bij-dragen? De ‘groene economie’ draagt bij aan een duurzame samenleving en is een uiterst actueel onderwerp. Aanmelden kan via de website www.volksuniversiteit.nl/breda of telefonisch via (076) 5217233. Misschien is het wel het begin van een duurzame kennismaking met de Volksuni-versiteit Brede Aa!

DOOR JOYCE VAN ZIJL

Voor zijn langdurige inzet werd hij genomi-neerd voor de Chris van Faxassenpenning 2013.

Kluunschaatsen“Ik bewonderde Henk van der Grift, een Nederlandse topper in die tijd en ging daarom ook schaatsen. Eigenlijk wilde ik in 1963 ook al meteen meedoen aan de Elfstedentocht, maar ik kreeg geen toe-stemming op de kweekschool! Later heb ik dat wel ingehaald, want ik heb in 1985, 1986 en 1997 de Elfstedentocht gereden. Ik behoor nu echt tot de veteranen, want ik ben inmiddels nummer 69 op de startlijst!

Ik hoop dat het niet te lang meer duurt voor de volgende komt, want de jaren gaan toch wel tellen. Twee jaar geleden heb ik met onder andere mijn zoon en mijn dochter de Delfstedenroute gereden. Dat was echt fantastisch. Ik heb inmiddels ook een aan-tal keren meegedaan aan de alternatieve Elfstedentochten in Oostenrijk en Finland. Natuurijs is gewoon het allermooiste, ik zeg altijd: ‘Kunstijs is aangenaam behel-pen’. Ik heb voor de toertochten speciale kluunschaatsen, die zijn korter, het ijzer houdt op bij de achterkant van de schoen. En halverwege verwissel ik mijn ijzers, want ze slijten aan één kant, en dan heb ik weer scherpe voor het tweede stuk!”

Schaatsbaan“Toen in 1969 de baan in Eindhoven open ging zijn we daar gaan trainen en met de eerste plannen voor een kunstijsbaan in Breda gekomen, maar vonden geen gehoor bij de gemeente.

Pas in 1997, na de Singeltocht in Breda, kwam er een ommekeer in de politiek. Ze zagen toen dat heel veel Bredanaars wil-den schaatsen. Daarop besloot de gemeente de ijsbaan aan te leggen. Jammer genoeg is er daarna een vervelende situatie binnen Ballangrud ontstaan en is het bestuur opgestapt, wij hebben toen SSVB opgericht. Dat was echt een heel zwarte periode. Gelukkig zijn de contacten inmiddels weer redelijk. Ik ben

25 jaar bestuurslid geweest waarvan 20 jaar voorzitter, maar wil nu geen bestuurs-functie meer. Dat moeten jongere mensen maar doen. Ik geef wel training, sinds vorig jaar ook één op één, en let vooral op tech-niek. En ik schaats zelf nog graag, omdat het een vloeiende beweging is kun je dat tot op behoorlijk hoge leeftijd doen. Ik zorg er elk jaar voor dat ik klaar ben voor de Elfstedentocht, dus laat maar komen die winter!”

PAGINA 5

‘ Veel mensen kennen Volksuniversiteit

nog niet ‘

‘Schaatsen ook in Brabant steeds

populairder’

ColofonHoofdkantoorBredaseweg 26, 4881 DE ZundertPostbus 22, 4880 AA ZundertTel. 076 599 8111, Fax 076 599 8199

Bredase Bode

Bredase Bode

Redactie Addo Sprangers

Correspondenten Henk Ketelaar, Joyce van Zijl

Acquisitie Kurt Sonnemans

Druk Drukkerij Vorsselmans

SluittijdenAdvertenties donderdag 13.00 uur.Verenigingsnieuws en lezersfoto’s donderdag 11.00 uur.Aanleveren via www.internetbode.nl

Bezorgklachten 076 599 8111

Uitgeverij de Bode b.v. behoudt zich ten aanzien van de inhoud van deze uitgave en/of website zowel het auteursrecht voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het databankrecht.

W E E K B L A D

Puzzel week 4De oplossing van deze puzzel is in week 5 te vinden op www.internetbode.nl

© www.sudokusite.eu

‘Natuurijs is het allermooiste’Jan van Doesburg al 50 jaar act ief in Bredase schaatssport

Jan met zijn Elfstedenkruisjes én herinneringstegel. FOTO JOYCE VAN ZIJL

BREDA - In 1963 kocht Jan van Doesburg zijn eerste paar Noren en reed hij zijn eerste wedstrijd op IJsvermaak. Met een een paar andere schaatsers richtte hij in dat fameuze winterjaar de Bredase schaatsvereniging Bal-langrud op. Hij is inmiddels 70 jaar oud maar staat nog vier keer per week op de schaatsen of skeelers en verzorgt trainingen.

‘Schatkamer voor en door Bredanaars’Volksuniversi tei t v ier t 40- jar ig bestaan

Medewerksters Marieke, Esther, Els en Caroline op het kantoor van de Brede Aa. FOTO JOYCE VAN ZIJL

BREDA - Nutsvolksuniversiteit de Brede Aa, zoals de officiële naam luidt, biedt cursussen en workshops aan waar jaarlijks zo’n 2000 mensen aan deelnemen. Het programma wordt elk jaar opnieuw besproken en speelt zoveel mogelijk in op de actualiteit. En dat al veertig jaar lang! Ter gelegenheid van dit jubileum zijn er een aantal bijzondere lezingen georganiseerd in de Waalse kerk.

Dbz 20140126 - [PDF Document] (6)

PAGINA 6

WeekenddienstenAlleen voor spoed bel voor levensbedreigende situaties 112.

HuisartsHuisartsenpost Breda, tel. 076 - 52 58 500, Molengracht 21. Neem uw identiteitsbewijs en uw medicijnen mee.ApotheekDienstapotheek Amphiaziekenhuis, bij de spoedeisende hulp naast de huisartsenpost, tel. 076 - 595 30 99.TandartsInwoners van Breda, Bavel, Prinsenbeek, Teteringen en Ulvenhout worden via tel. 076 520 9070 doorverbonden met de dienstdoende tandarts.

Surplus Zorg thuiszorgpassende zorg en ondersteuning altijd dichtbij. Klantenservice: 0168 33 18 26 en [emailprotected]

TWB, Thuiszorg met AandachtDirect zorg nodig? 088 - 560 2000 of www.twb.nl

Tegeloutlet Breda, Ettensebaan 19, 4813 AH Breda, email: [emailprotected], www.tegeloutlet.be, tel. (076) 7504980

BREDA - Sinds begin dit jaar heeft de Belgische groep ‘Tegeloutlet’ naast vijf Belgische vestigingen een zesde vestiging in Nederland. Het ligt aan de Ettensebaan te Breda, direct naast Volvo garage Bluekens en schuin tegenover de Woonboulevard. Met Tegeloutlet Breda stapt het bedrijf letterlijk en figuurlijk over de grens. Figuurlijk omdat zij naar Nederlands begrip prijzen hanteert die zacht uit-gedrukt, zeer scherp zijn.

DOOR HENK KETELAAR

Twaalf jaar geleden werd in Antwerpen de eerste Tegeloutlet geopend. Toen was er nog sprake van een outletverkoop van voornamelijk restpartijen. In korte tijd kreeg het bedrijf zoveel vertrouwen en kre-diet bij de leveranciers, dat het al snel als een volwaardige partner werd beschouwd. Hiermee werd het de Tegeloutlet mogelijk gemaakt om rechtstreeks in te kopen bij fabrikanten in Spanje, Italië en Portugal. In

de zes verschillende showrooms zijn meer dan 2000 soorten vloertegels, wandtegels en natuursteen te vinden.

Concurrerend“Wij zijn al jaren in staat om tegen bodem-prijzen wand- en vloertegels aan de man te brengen,” vertelt de filiaalhouder van Te-geloutlet Breda. “Dat geldt ook voor onze lijm-, voeg- en kitproducten van het gere-nommeerde merk Mapei “Zeven op zeven zijn we open, ook op zon- en feestdagen. Dat maakt het makkelijker om ook buiten de werktijden eens een kijkje te komen nemen tegen welke scherpe prijzen wij de tegels te koop aanbieden. Regelmatig heb-ben wij speciale acties. Deze maand krijgt elke klant, die bij aankoop van 10 m2 aan tegels, gratis 25 kg flexlijm meegeleverd.”

ErvaringMet zijn jarenlange ervaring staat Tege-loutlet garant voor een grote vak- en pro-ductkennis. “Die wenden wij graag aan om de klant te helpen bij het maken van

de juiste keuze. Indien gewenst kunnen wij ook adviseren als het om plaatsing en onderhoud gaat. Als bedrijf staan we garant voor constante ontwikkeling en ver-nieuwing. Bezoekers zullen dus steeds de nieuwste trends bij ons aantreffen. Service en klantvriendelijkheid hebben wij hoog in het vaandel staan. Desgewenst nemen we bijvoorbeeld de bestelde tegels gratis in opslag tot op het moment dat de klant het geleverd wil hebben.

Zien en voelen“Een tegel moet je zien en voelen en dan is het kopen van tegels op Internet geen slimme zet. Daarom hebben wij weliswaar wel een website, maar geen webshop. In onze toonzaal hebben we een groot as-sortiment wand- en vloertegels. Rustieke, moderne, maar ook trendy tegels in alle soorten, kleuren en maten. En mocht de klant bij ons niet die tegel vinden welke wordt gezocht, dan staan de andere filialen de klant ter beschikking, met zo’n 250.000 m2 aan tegels,” meldt Tegeloutlet Breda.

Openingstijden: maandag 12.00 uur-18.00 uur, dinsdag tot en met zaterdag

12.00 uur-18.00 uur, zon- en feestdagen 12.00 uur-17.00 uur.

Eerste vestiging in Nederland geopendTegelout let Breda geschikt voor iedere beurs

BEDRIJVIG NIEUWS

Tegeloutlet Breda gezien vanaf de Ettensebaan. FOTO TEGELOUTLET

BREDA - Noteer alvast zondag 23 februari in je agenda. Dit is de jubi-leumeditie (5e) van de Cross for the Crocus en het belooft een speciale te worden!

De deelnemers kunnen kiezen uit drie af-standen, 75, 45 en 25 kilometers. De start en finish is bij Kamphuis Ahoy aan de Pan-nehuisstraat 12 te Oosterhout. Onderweg

krijgen de deelnemers een gevarieerd par-cours voorgeschoteld en de verzorgings-posten zorgen voor de nodige versnaperin-gen. Wil je ook mee helpen als vrijwilliger aan dit mooie event stuur ons dan een email, we zijn altijd op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan het goede doel. Kijk voor meer informatie en om je voor in te schrijven op www.crossforthecrocus.nl

Vijfde editie Cross for the Crocus

BREDA - Het is een unieke club car-navalvierders maar waarschijnlijk heeft het Amphia ziekenhuis als eni-ge in Nederland een eigen Prins met Pages, raad van elf, nar en pliessie. In 1970 is het allemaal begonnen op het Ignatius ziekenhuis aan de Ignatius-straat te Breda.

Een clubke van vier begon een carnavals-vereniging voor het ziekenhuis. Er waren drie raadsleden en een Opperkolderspuiter ( Prins).In de jaren daarna groeide het uit tot een volwaardig gevolg. Opvallend is dat het grootste deel van de raad uit da-mes bestaat. Maar ook begon men met carnavalsfeesten. Het eerste feest was in de Graanbeurs waar toen de Deurzak-kers als aller eerste daar hun hit presen-teerde dat was toen Zak een lekker deur. Al gauw was de Graanbeurs te klein en

vertrok men naar de Beurs aan de grote markt. Hier zijn vele prachtige verhalen met bijna zwevende vloeren op de boven verdieping zo vol zat de Beurs. Het was niet alleen feest voor het personeel maar ook de kinderafdeling werd jaarlijks samen met de Stads Prins bezocht. Sinds de fusie verdween de naam Opperkolder spuiter en werd omgedoopt in Prins. Sinds 1997 gaat dan ook Willem Hartmans de carna-valstijd door het leven als Prins Amphoor dun Irste. Sinds dat moment werd het ook echt drukker voor de club van het Amphia. Voor feesten in de zorg werden bezocht en de vrijdag voor carnaval kwam de sociale toer erbij. Op deze dag bezoeken Prisn en gevolg met hofkapel Aogse Bluf scholen in het bijzonder onderwijs zoals de Liduina school, en Openlucht school. Ook de Blau-we kamer en de Bergh stichtingen konden op een bezoek rekenen. Intussen zijn Prins

en gevolg de gehele dag opstap want ook het revalidatie centrum ,kinderafdeling en dialyse afdeling moeten worden bezocht.Op deze mannier brengen de Kolderspui-ters een stukje carnavalsplezier aan men-sen die het allemaal een beetje moeten missen. Afgelopen jaar was er ook voor het eerst een Carnavals dienst op zon-dagmorgen op de Molengracht. Meer dan 100 patiënten en personeel waren aanwezig op deze eerste carnavls dienst. Hierbij deden de Pages Sandra en Esther de lezingen en voorbede terwijl Prins Amphoor de preek verzorgde. Dit jaar gaan de Kolderspuiters ook uitgenodigd worden door Burgemeester van de Velden voor het gelach der vorsten.

Reünie en receptieZaterdag 1 februari is er om 16.30 uur een reünie waarbij alle oud leden zijn uitgeno-digd. Om 18.00 uur krijgt het gevolg een feestelijk maaltijd aangeboden door het Amphia waarna om 19.11 uur de receptie zal plaats vinden. Hierbij zullen de hoog-heden van het Aogje en het Kielegat een bezoek brengen. Ook carnavalskapel de Biemeewes jaren lang hofkapel geweest komt een bezoek brengen. Kielegatters die de Kolderspuiters willen feliciteren tijdens de receptie zijn van harte welkom in de Prinsenbar de Amphiance in de kelder op de Molengracht. Een prachtige club die mensen een prima medicijn brengen deze dagen met carnaval.

De Kolderspuiters bestaat 44 jaar en gaan het groots vieren

Zaterdag feest op het Amphia Molengracht

Prins en gevolg van het Amphia. FOTO ESTHER HERREIJGERS AMPHIA ZIEKENHUIS.

ULVENHOUT - Onder zeer grote belangstelling is zondag 6 oktober de tentoonstelling “Ulvenhoutse koren laten zich horen” geopend in het museum van Paulus van Daesdonck te Ulvenhout.

Meer dan honderd grote foto’s vertellen over de geschiedenis van het Gemengd Koor Ulvenhout en van het Dameskoor Ulvenhout, later Parochiekoor Ulvenhout. In 1963, na de verbouwing van de Ulvenhoutse Laurentiuskerk, werden beide koren opgericht op initiatief van pastoor Eppings. Het Parochiekoor heeft vele trouw-partijen en uitvaarten in de loop van die tijd begeleid. Het Ge-

mengd Koor Ulvenhout heeft vele ceremoniële missen gezongen en concerten gegeven. Zelfs opera’s als Aida werden uitgevoerd in die vijftig jaren. Met een achttal “gastkoren” op foto worden ook acht andere koren uit Bavel, Ginneken, Galder en Ulvenhout bij het feest betrokken. En het hoeft niet bij de tentoonstelling te blijven. U kunt het hele museum bekijken. Met steeds kleine en grote wijzigingen en aanvullingen blijft het een interessante collectie. De vrijwilligers van het museum vertellen u graag meer. Een rondleiding is gratis. Ga ook eens kijken en ontmoet vele be-kenden in de tentoonstellingshal in persoon en op de foto. Zondag 2 februari: 14-16u Pennendijk 1, Ulvenhout, toegang gratis.

Paulus’ Museum zondag openUlvenhoutse koren laten z ich horen

Winkelcentrum 11 - Etten-Leur076-5012941

www.juweliermekes.nl

LIJST 7 Bernie van den Berg lijsttrekker Breda’97Bernie van den Berg is door de leden van Breda’97 unaniem aangewezen als lijst-trekker van Breda’97 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.Bernie, woonachtig in Bavel, heeft drie jaar geleden het fractievoorzitterschap over-genomen van Pieter van Yperen. Samen met Dick Vuijk vormde hij de Breda’97 fractie. De kandidatenlijst van Breda’97 is quaachtergrond gevarieerd, waarbij de

verhouding tussen mannen en vrouwen evenredig is. Naast Bernievan den Berg (Bavel) maken onder andere Pauline Ruijs (Ginneken),Dick Vuijk (Ulvenhout), Viola de Bruijn (Brabantpark), Frank Husson (Ulvenhout), Peter Vissers (Belcrum), Jos van Etten (Ulvenhout), Ella Hoeke (Haagse Beemden) deel uit van de kieslijst. Voor de komende verkiezingen heeft Breda’97 goede hoop dat de raadspositie kan worden versterkt. Voldoende voorzieningen in dorpen en wijken is de sleutel tot leefbaarheid en sociale cohesie. Steun aan verenigingen en vrijwilligers is hierin een belangrijke factor. De gemeente speelt hierin een bijzondere rol qua ondersteuningfacilitering. Dit hoeft niet altijd in geld maar kan ook zijn in de vormv fysieke hulp. website www.breda97.nl / facebook www.facebook.com/breda97

Dbz 20140126 - [PDF Document] (7)

Jan JochemsH A N D E L E N T R A N S P O R T

TE KOOP:Bestratingsmaterialen

en sierkeien,speciaal gebakken, 5, 7 en 10 duimers.

Dit alles direct leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.

VERHUUR:Afvalcontainers

van 6 m3 tot 40 m3Tel. 076 - 5976060

GSM 06 - 53937700

UW WONING DIRECT EN ZONDER ZORGEN VERKOPEN?

www.bagrovastgoed.nl

Bagro Vastgoed koopt uw huis!Bagro VastgoedOostvoorstraat [emailprotected]

0167 522622

Bel geheel vrijblijvend voor het hoogste bod met...

DE VOORDELEN: geen makelaarskosten geen verkoop-stress geen dubbele woonlasten snelle afwikkeling geen ontbindende voorwaarden ook als uw woning al te koop staat

✁✁

✁ ✁✁

Mark van LoonSTOFVRIJ OVERSCHUREN PARKET

* Leggen, overschuren enrepareren van parketvloeren

* Tevens betimmeren van trappen* Het leggen van laminaat

Tel: 0653920755 www.markvanloon.nl

“WIJSHEID IS DE KRACHT

VAN SUCCES’’

Inschrijving noodzakelijk via www.jantouw.nl of neem contact opmet mevrouw Baas via 0165 - 56 30 77 of [emailprotected]

gratis introductielezing

PRAKTISCHE FILOSOFIE

Verander je manier van kijken en je zult het zien

Dinsdagavond 11 februari 2014 19.30 tot 21.30 uur

Locatie: PARROTIA, Emile van Loonpark, Roosendaal (ingang bibliotheek)

Terre des Hommes ,,‘t Spiegeltje”Molenstraat 138, Zundert. Tel: 5961214.

Openingstijden winkel (ook voor inleveren goederen): woensdag,donderdag en vrijdag van 13. tot 17.u.; zaterdag van 13. tot 16.u.

24-delige spectrum encyclopedie ........€ 10,00Grote naslagwerken ............................. € 1,00Pockets voor volwassenen ....................€ 0,10Kinderboeken ........................................€ 0,10Ordners en multomappen ......................€ 0,25Foto-insteekmapjes ...............................€ 0,20Alle bekers en mokken ..........................€ 0,10Alle foto- en schilderijlijsten ..... HALVE PRIJSAlle bussen en blikken ............. HALVE PRIJS

Neem deelaan deze Tulikivi

presentatie en ontvangeen kortingsbonter waarde van

-5%

Kijk voor acties en actuele openingstijden www.smidje.nl

Op deze vrijblijvende infosessie met slideshowpresentatie en stookdemonstratie leer je alle geheimen van de massieve speksteen kachel kennen. Het tegen-stroomprincipe, de warmte-accumulatie, de verbrandingskwaliteit, de besparingen op de brandstofkosten, de stralingswarmte, de aanpassing aan je persoonlijke smaak, de integratie in diverse soorten woningen, ... het komt allemaal aan bod.

Deze presentatie wordt verzorgt door de invoerder van de Tulikivi speksteenkachels. We maken er een gezellig gebeuren van, uiteraard met een hapje en een drankje. Een infosessie is geen verkoopmoment, maar u kan bijvoorbeeld wel een afspraak maken voor een huisbezoek. Onze toonzaal is uiteraard ook vrij te bezichtigen. SCHRIJF JE HIER IN OF SURF NAAR WWW.SMIDJE.NL (het aantal deelnemers is beperkt)

TULIKIVI INFO-AVOND in onze toonzaal Donderdagavond 30 januari van 19.30u. tot 22.00u.

WWW.KEESKONINGS.COM te ESSENCARNAVALSWINKEL KEES KONINGS

Auberge van Gogh, Markt 26, Zundert, tel. (076) 597 3340, www.aubergevangogh.nl, e-mail [emailprotected]

ZUNDERT - Sinds oktober 2013 zijn Sven Uijtte-waal en Geertje Klijn de nieuwe uitbaters van Auberge van Gogh. Vanaf de eerste keer dat ze het historische pand in Zundert binnenstapten, wisten zij het: deze locatie heeft een prachtige uitstraling en veel potentieel. “Het is een eer om hier gasten uit de regio culinair te kunnen verrassen.”

DOOR MIEKE VAN MEER

Een bijzonder pand met een mooie inrichting en een goede keuken,”” vertelt Sven op de vraag waar het potentieel in zit. “In ons vorige restaurant hadden we namelijk de keuken op twee verdiepingen. Dat is lo-gistiek niet handig.” “Vergeet de tuin niet,” vult Geertje haar partner aan. “Die is ruim en je zit er heerlijk rustig. Ik heb al een aantal ideeën om de buitenruimte nog meer te benut-ten.”

Kwaliteit“We werken vooral met seizoensproducten,” legt Sven uit. “Die zijn nu eenmaal het mooist en het lek-

kerst. De kaart van Auberge van Gogh omschrijf ik als klassiek Frans met een moderne twist. Ik speel graag met producten en geef daarmee een klassiek gerecht een net wat andere invulling. Auberge van Gogh heeft onder leiding van de vorige eigenaar een vermelding in de Michelingids gekregen. Net als wij bij Coquille. We hopen deze hier volgend jaar te mo-gen behouden.” Geertje: “Dat betekent niet dat we duurder zijn dan andere restaurants in de omgeving. De vermelding staat voor kwaliteit. Een driegangen-menu voor €32,50 is toch een schappelijke prijs voor een heerlijk diner met verse producten? Omdat we werken met datgene wat het seizoen ons brengt, wis-selt de kaart regelmatig. Verder kunt u bij ons terecht voor een lunch, variërend van een broodje of een kopje soep tot een menu, of gewoon voor een kop goede koffie met taart.”

GenietenSven en Geertje werken al jaren in de restaurant-branche. Ze leerden elkaar kennen bij restaurant ‘De Zwaan’ in Etten-Leur. Via de sterrenrestaurants ‘Be-luga’ (Maastricht) en ‘Wolfslaar’ (Breda) stapten zij in 2007 in het avontuur van het tv-programma ‘Mijn

tent is top’. Nadat zij als winnaar uit de bus kwamen, startten ze hun eigen restaurant ‘Coquille’ in Den Bosch. Helaas hakte de crisis er hard in en vroegen zij eind 2012 hun eigen faillissem*nt aan. Sven: “De vorige uitbater, Martien van Dijck, kent ons. Hij wist dat we terug in deze regio, waar we beiden vandaan komen, gingen wonen. Begin oktober belde hij of dit niet iets voor ons was? Toen ging het snel. Tot eind 2013 zijn we low profile gestart met beperkte ope-

ningstijden, omdat ik nog een contract uit te dienen had. Vanaf januari zijn we van woensdag tot en met zondag een hele dag open. Het is onze missie ieder-een te laten genieten. Of dat nu van een high tea is of van ons verrassingsmenu ‘Carte Blanche’. Kom zelf ervaren dat een strak interieur en de nabijheid van cultuur niet stijf of duur hoeft te zijn.”

Open woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur

Auberge van Gogh wil blijven verrassen‘Genieten van kopje kof f ie tot 6-gangendiner ’

Sven en Geertje: kwaliteit voor prima prijs. FOTO AUBERGE VAN GOGH

-Advertorial-

Dbz 20140126 - [PDF Document] (8)

PAGINA 8

U heeft er misschien nog niet bij stil-gestaan. Maar op 19 maart a.s. gaat het toch echt gebeuren. Dan vinden namelijk de gemeenteraadsverkie-zingen plaats. U bepaalt op deze dag wie de nieuwe gemeenteraadsleden van Breda wordt. Daar heeft u wel-licht nog niet veel van gemerkt, maar dat zal de komende tijd wel gaan veranderen. De diverse partijen gaan actief uw aandacht trekken om u er-van te overtuigen dat u op 19 maart het beste op hun partij kunt stemmen.

VerkiezingsdebattenMaar u kunt ook zelf actief het gesprek aangaan met de vertegenwoordigers van

de diverse politieke partijen. Dus heeft u het lef om de politieke partijen het vuur na aan de schenen te leggen ? Of bent u be-nieuwd naar hun visie ? Kom dan naar de politieke debatten die de komende weken georganiseerd worden in diverse Bredase locaties. Deze debatten beloven stuk voor stuk in-teressante avonden te worden waar niet alleen de politieke partijen naar uitzien. Ook voor de kiezers zijn dit prima gele-genheden om zich te laten horen. In de aanloop naar de verkiezingen van de nieu-we gemeenteraad zijn deze debatten bij uitstek de momenten waarop de degens gekruist worden. De volgende debatten zijn op dit moment

al bekend:29 januari : Debat Zuidelijke Land en Tuin-bouworganisatie, 19:30 uur in gemeen-schapshuis Liesbos. 5 februari : Debat Dorpsraad Princenhage, 20:00 uur in gemeenschapshuis De Koe7 februari : Debat Politieke Jongeren Or-ganisatie, 19:30 in raadszaal Breda19 februari : Debat Dorpsraad Ulvenhout, 20:30 uur, Huize de Donk Ulvenhout.22 februari : Debat drie Bredase huurders-koepels, 14:00 uur Podium Bloos.

Verkiezingsprogramma’s Weet u al op wie u gaat stemmen, of bent u er nog niet uit ?U kunt zich uiteraard door de politici zelf

laten informeren over hun verkiezings-programma’s, of een verkiezingsdebat bijwonen. Op onderstaande website kunt u kennis nemen van de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen. Verder wordt op dit moment gewerkt aan de StemWijzer 2014, die net zoals in 2010 bij de raadsverkiezingen als stemhulp ge-bruikt kan worden.

De Stemwijzer gaat op 13 februari in de lucht en is dan via de website te raadple-gen.

Voor meer informatie: www.breda.nl/gemeenteraad

De verkiezingen komen er aan

19 maart is het zover!

BREDA - Er hebben zich voor de cur-sus, die jl. november van start is ge-gaan, een tiental deelnemers gemeld. Er zijn inmiddels 3 cursusavonden achter de rug. De cursisten gaan op de slotavond, donderdag 30 januari, hun meesterproef tegemoet.

Onder het professionele toezicht van nie-mand minder dan Ad Vermeulen (Brabants kampioen tonpraten), mogen de deelne-mers, later op deze avond, laten zien wat

ze geleerd hebben. Zoals het er nu uitziet, is er ook dit jaar weer een voorronde op weg naar de verkiezing van de beste ton-prater, de Grôtste Mââuwert, uit Breda. Deze voorronde wordt gehouden op 12 februari, in het Bierreclamemuseum a/d Haagweg 375 in Breda. Voor de verkiezing, op 23 februari, zijn er diverse veelbeloven-de debutanten. Natuurlijk heeft de meer-voudig prijs winnaar van vorig jaar, Ronald Huismans, zich aangemeld. Gezien het aantal inschrijvingen, is de garantie voor

een geslaagde en vooral gezellige ver-kiezingsmiddag al gegeven! Mochten er, na dit bericht, mensen zijn die zich willen aanmelden, dan kan dit via de site www.degrotstemaauwert.nlKaarten voor het evenement zijn te koop bij o.a. het VVV in Breda. Ook on-line kun-nen er kaarten besteld worden via de web-site van de BCV www.carnavalbreda.nlDe verkiezingsmiddag wordt gehouden in zaal Bash, Visserstraat 5 in Breda. Aan-vang 13.30u.

Laatste cursusavond Tonpraten in Breda

Ad de Jongh leidt de workshop tijdens de 3e cursusavond.

BREDA - SNV Brabant Centraal is op 14 januari in samenwerking met de gemeente Breda en Breda Actief een Educatie doorburgeringproject ge-start, genaamd “Maat(jes) Gericht”.

Het taalniveau van nieuwkomers is na het behalen van het inburgeringsexamen vaak onvoldoende om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. Dit belem-mert nieuwkomers in het vinden van werk of volgen van een opleiding. SNV Brabant Centraal wil met het educatieproject Maat(jes)Gericht deze kloof verkleinen doordat de cursist naast de taallessen sa-men met een cliëntcoach van SNV Brabant Centraal aan zijn persoonlijke participatie-doelstellingen werkt. Dit kan een betaalde baan of een vervolgopleiding zijn, maar ook vrijwilligerswerk in de eigen wijk kan

tot de mogelijkheden behoren.Mede dankzij de middelen van Oranje Fonds kan SNV Brabant Centraal nieuw-komers de mogelijkheid bieden om twee middagen per week Nederlandse les te volgen. Daarnaast krijgen ze een extra dagdeel studiebegeleiding in ons Open Leer Centrum.

SamenwerkingHet project Maat(jes)Gericht is een samen-werkingsverband met Gilde de Baronie, Humanitas, Breda Actief, en de gemeen-telijke Bibliotheek Breda. ATEA-groep, het Leerwerkbedrijf van de gemeente Breda faciliteert SNV Brabant Centraal door klas-lokalen ter beschikking te stellen.

Wat doet het Oranje Fonds?Het Oranje Fonds steunt sociale initiatie-

ven met geld, kennis en contacten. Afge-lopen jaar besteedde het Oranje Fonds € 31 miljoen aan organisaties die een be-trokken samenleving bevorderen in het Ko-ninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdra-gen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a gesteund door de nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Wil-lem-Alexander en Koningin Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Rosanne Prin-sen, adviseur pers en publiciteit, tel. 030-2339345.Voor informatie over SNV Brabant Centraal en aanmeldingen kunt u contact opnemen met Karin Mulders, tel. 076-5225475.

Oranje Fonds kent € 25.000 toe aan ‘Maat(jes)Gericht’

Schenking aan St icht ing Nieuwkomers en Vluchtel ingenwerk Brabant Centraal

BREDA - De Psyche-logen is een voorstelling waarin het publiek vijf krachtige vrouwen volgt die ieder op hun eigen manier worstelen met hun psychische kwetsbaarheid. Uit het le-ven gegrepen monologen worden af-gewisseld met meer luchtige scènes.

De voorstellingen worden gespeeld op 1, 2, 7 en 8 februari in ONS in Geeren-Zuid. Belangstellenden kunnen reserveren via facebook.com/depsychelogen of via e-mailadres [emailprotected].

OpenheidRegisseur Nicole Wessel wil met ‘De Psyche-logen’ verhalen delen om daarmee meer openheid over psychische ziekten te creëren en het gesprek hierover op gang te brengen. Ook wil zij een platform bie-den voor diegenen die niet eerder gehoord zijn, maar van de zijlijn wel mee ‘geleden’ hebben. Familieleden, partners, vrienden, kinderen, collega’s en werkgevers.

Taboe‘Toen was geluk heel gewoon’ is voor een groot deel van onze bevolking niet vanzelf-sprekend. Eén op de vier mensen krijgt te

maken met een psychische ziekte. Naar verwachting zal depressie in de toekomst volksziekte nummer één worden. Als deze en andere psychische aandoeningen zo vaak voorkomen, waarom lijkt het dan toch nog steeds niet ‘gewoon’ om er vrijuit over te praten?

OnwetendheidEr is nog veel onbegrip en onwetendheid omtrent psychische ziekten. Een burn-out is nog net bespreekbaar zolang het werk gerelateerd is, maar een chronische de-pressie of verslaving ligt een stuk gevoe-liger. Angst, somberheid, paniek, chaos. Je kunt aan de buitenkant niet altijd zien hoe iemand in gevecht is met zijn gedachten en gevoelens, laat staan hoe je de ander daarmee kunt helpen. De omgeving weet vaak niet hoe ermee om te gaan.

SpeeldataZaterdag 1 februari, 20.00 uurZondag 2 februari, 14.30 uurVrijdag 7 februari, 20.00 uurZaterdag 8 februari, 20.00 uur

Meer informatie: www.facebook.com/depsychelogen

Voorverkoop van startToneelvoorstel l ing De Psyche-logen

BREDA - Op 1 februari bestaat de West Brabantse schaatsvereniging de Striene 50 jaar. Dit jubileum wordt zaterdagavond 1 februari vanaf 18.00 uur gevierd op de kunstijsbaan in Breda.

Leden en oud leden zijn hierbij van harte welkom. Het programma start om 18.00 uur met de clubkampioenschappen en di-verse workshops. Om 22.00 uur volgt de prijsuitreiking met aansluitend een recep-tie.Schaatsvereniging de Striene heeft haar wortels in West Brabant. De in 1964 opge-

richte vereniging heeft ruim 400 leden en is daarmee één van de grootste schaats-verenigingen in Brabant. Leden van de Striene komen voor een groot deel uit West Brabant, maar ook Zeeland en Zuid Holland zijn ruim vertegenwoordigd. Het is vooral een familievereniging waar jong en oud tegelijkertijd in op leeftijdscate-gorie ingedeelde groepen komen trainen. Daarnaast heeft de Striene een groep wedstrijdjeugd die de erg succesvol is. De schaatsvereniging heeft als thuisbasis de ijsbaan in Breda.Inschrijven om bij het jubileum aanwezig te zijn is niet nodig, de entree is vrij.

Schaatsvereniging de Striene 50 jaar

Dbz 20140126 - [PDF Document] (9)

PAGINA 9

BREDA - Het STOB heeft sinds begin januari een nieuw onderkomen. Twee keer per week vindt het spreekuur voor ongedocumenteerden voortaan plaats in het Annahuis aan de Haag-weg 3.

Ongedocumenteerden zijn personen die zonder officiële papieren (ook genoemd ‘illegalen’) in Nederland verblijven zoals vreemdelingen wiens verblijfsvergun-ning is verlopen, uitgeprocedeerde asiel-zoekers, slachtoffers van mensenhandel die geen aangifte hebben durven doen, vreemdelingen die niet kunnen terugkeren naar het land van geboorte of buitenlandse vrouwen met kinderen die door hun (Ne-derlandse) partner zijn weggestuurd voor-dat ze recht kregen op een onafhankelijke verblijfsvergunning.STOB is opgetogen met haar nieuwe on-derdak in het Annahuis. Ook het Annahuis als diaconaal stadscentrum van Breda ver-heugt zich op de inwoning van het STOB. Het Annahuis en het STOB zijn alle twee betrokken bij mensen die vertoeven aan de rand van de samenleving. In de inloop op het Annahuis, dinsdag- en donderdagoch-tend van half 10 tot half 12, kunnen kwets-bare mensen met en zonder papieren el-kaar direct ontmoeten. Bij de Straatraad op woensdagochtend gaan (ex)dak- en

thuislozen met elkaar in gesprek om van elkaar te leren, elkaar te ondersteunen en oplossingen te zoeken voor problemen waar mensen op straat tegenaan lopen. Deze problemen zijn ook voor veel ongedo-cumenteerden herkenbaar.Het overgrote deel van de mensen zonder papieren in Nederland, tussen de 62.500 en 115.000, is van niet-Europese afkomst. Uit onderzoek bleek dat 10 procent van deze groep illegalen een asielachtergrond heeft. Ongedocumenteerde migranten zijn vanwege hun kwetsbare positie een ge-makkelijke prooi voor uitbuiting door onbe-trouwbare werkgevers, huisjesmelkers of mensenhandelaren. In de afgelopen jaren heeft de Nederland-se overheid diverse maatregelen getroffen om illegaal verblijf te bestrijden en te ont-moedigen.Illegalen hebben geen burgerservicenum-mer en zijn daarom uitgesloten van ge-wone sociale voorzieningen. Ze hebben meestal geen inkomen (ze mogen hier immers niet werken) en moeten toch per recept € 5,00 eigen bijdrage betalen. Maar onder meer kerkelijke organisaties en vrij-willigersgroepen, zoals van artsen, geven vaak hulp. Organisaties zoals het STOB begeleiden een beperkte groep ongedocu-menteerde migranten door te bemiddelen in rechtsbijstand, medische zorg, soms

tijdelijk onderdak en bieden een luisterend oor waarbij o.a. de invulling van de dagbe-steding ter sprake komt. Deze ruggensteun blijkt van enorme mentale waarde te zijn voor deze groep kwetsbare vreemdelingen die vaak in schrijnende omstandigheden verkeren. Illegale vreemdelingen heb-ben in Nederland wel recht op ‘medisch noodzakelijke’ zorg en rechtsbijstand, en illegaal verblijvende kinderen (onder de 18 jaar) zijn leerplichtig en hebben recht op onderwijs. Het STOB pleit nadrukkelijk voor het opzetten van bed, bad en brood in Breda. Ze vindt dat een grote stad als Breda niet kan achterblijven bij steden als Tilburg, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht die wel onderdak bieden aan ongedocu-menteerden. Ze hoopt dat na de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart een coalitie gevormd wordt die in samen-werking met particulier initiatief tijdelijke onderdak voor schrijnende gevallen reali-seert, omdat het recht op een menswaar-dig bestaan een universeel mensenrecht is. Spreekuuradres STOB Breda e.o. in het Annahuis, Haagweg 3, 4814 GA Breda, tel. 06-23692169 (nabij de Annastede, za-terdagmarkt). Spreekuurtijden: maandag 14.00 tot 16.00 uur en donderdag 10.00 tot 12.00 uur. E-mail: [emailprotected].

Annahuis als nieuw onderkomenHet STOB is verhuisd

BREDALezing: Leo Fijen spreekt over ‘Bezield Leven’ op woensdag 29 januari om 20.00 uur Michaelkerk, Hooghout 67, Breda.Friday On The Rocks: POB en café De Speeltuin presenteren Friday On The Rocks met Scarlet Stories en There There (ep presentatie), vrijdag 31 januari, Visserstraat 14 te Breda. Aan-vang 22.00 uur en entree geheel gratis. www.therethere.nl, www.scarletstories.nl, www.pobsite.nlTheaterproductie ‘De Groene Zone’: De voorstelling ‘De Groene Zone’ gaat in première op zaterdag 1 februari om 15.00 uur op Festival 39Graden bij PodiumBloos, Speelhuislaan 153 te Breda. Kunt u niet op zaterdag, op zondag 2 februari speelt de voorstelling nog een keer om 16.00 uur. Festivalkaarten en meer informatie: www.39graden.nlKBO Breda-West ‘Hoe komen wij de winter door’: Za-terdag 1 februari gaan we eens kijken hoe wij de winter van 2014 gaan overleven. Hoe? Het programma houden wij nog even voor ons. Locatie: Steunpunt Princenhof, Princentuin 1, Breda. Aanvang 14.00 uur.Stichting Present: gespreksmiddag spiritualiteit op 9 febru-ari 13.30-16.00 uur in Zero-Point, Ceresstraat 29. Toegang is zoals altijd gratis; een bijdrage voor overheadkosten wordt altijd gewaardeerd. Bij Zero-Point worden in de zalen geen schoenen gedragen. Er zijn sloffen voorhanden, maar u kunt ook eigen sokken meenemen. Aanmelden voor 1 februari bij [emailprotected] digitaal: Op donderdag 23 januari heeft de Gemeen-

te Breda www.erfgoed.breda.nl - waarmee het rijke verleden van de stad digitaal toegankelijk wordt - gelanceerd. Naast een gedeelte voor volwassenen, bevat het ook een gedeelte speciaal voor kinderen. Deze juniorversie is samen met Cul-tuurwinkel Breda ontwikkeld voor scholieren van het primair en voortgezet onderwijs. De inhoud is samengesteld in over-leg met vertegenwoordigers vanuit erfgoed- en culturele in-stellingen en het onderwijs.Crea-spel ochtend: Met de koude dagen weer in het voor-uitzicht is het gezellig om samen te komen voor creativiteit of een gezelschapsspel. In het kader van buurthuis van de toe-komst stelt BSV Boeimeer aan de Heksendans 4 hun ruimte beschikbaar. Iedere vrijdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur bent u welkom. U brengt uw eigen werkje mee om de kunst van het kaarten maken, breien, haken, borduren en kantklos-sen te leren. U kunt ook een spel mee brengen om het gezellig met anderen te spelen. Info: 06-13076896.Dansavond: Op zaterdagavond 1 februari organiseert de MPF Group een dansavond voor jong en oud in gemeenschaps-huis Vianden, Viandenlaan 3 te Breda. MPF staat voor de Indonesische eilanden Maluku, Papoea en Flobamora (Flores, Sumba, Timor en Alor). Zij hebben deze groep opgericht met het doel om hulp te kunnen bieden aan de weeskinderen van twee weeshuizen op Timor (Oost - Indonesië) en Surabaya (Java). Aanvang 20.00 uur. Kaartreservering: Tamara Joseph 06-51841570, Betty Lee 06-44485244 en Edwin Jurgens 06-19319226.

KORTE BERICHTEN

BREDA - Xolyd, de ontwikkelaar van de logistieke ERP en CRM software oplossing LogiQstar met vestigingen in België, Portugal, Oekraïne en diverse partnerships binnen en buiten Europa, opent een vestiging in Neder-land.

Het bedrijf betrekt een kantoorruimte in Breda, bij Dinalog, het Nederlands topinstituut op het gebied van logistiek. Xolyd zoekt nadrukkelijk de samenwerking met Dinalog en de daar reeds gevestigde bedrijven. De activiteiten in Nederland wor-den gestart met 3 personen, de verwachting is dat Xolyd op korte termijn doorgroeit naar 10 arbeidsplaatsen.

Logistieke linkBij het bepalen van de optimale plek voor het Nederlandse kantoor en de keuze voor Breda, liet Xolyd zich niet alleen leiden door de gunstige ligging tussen mainports Antwerpen en Rotterdam, maar ook door de aanwezigheid van de NHTV, de logistieke hogeschool, en de mogelijkheden en voordelen van samenwerking met Dinalog. Alle know-how op het gebied

van logistieke vraagstukken is hier verzameld, bovendien wor-den bij het topinstituut slimme oplossingen ontwikkeld voor logistieke uitdagingen van vandaag en de toekomst. Redenen genoeg voor Xolyd om dicht op het vuur te willen zitten. De re-gionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant koppelde Xolyd aan Dinalog en begeleidt het bedrijf bij de komst naar Nederland.

InnovatieprojectVanuit het Bredase start Xolyd, eveneens in samenwerking met REWIN, direct een innovatieproject op. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van nieuwe standaard logistieke software op het gebied van douaneformaliteiten, waarmee Xolyd de in-ternationale markt op wil.Voor de ontwikkeling van deze software brengt REWIN Xolyd in contact met een logistiek dienstverlener en een verlader, en zoekt men de financiering. Meer potentiële partners voor Xo-lyd zitten in de pijplijn. Naast REWIN zijn bij dit project ook Di-nalog en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij betrokken.

Xolyd opent Nederlands kantoor bij Dinalog

BREDA - De gemeente Breda heeft een kapvergunning aangevraagd voor een eik in het Wilhelminapark, ter hoogte van huisnummer 58. Bij controle is de ziekte ‘tonderzwam’ geconstateerd bij de boom. Tonderzwam is een algemeen voorkomende parasitaire zwam die onder andere voorkomt bij eiken en beuken. Een boom met deze aantasting wordt instabiel en gaat op termijn onvermijdelijk dood. Tonderzwam zorgt ervoor dat de boom steeds verder verzwakt. De kans op spontaan afbreken van takken wordt te groot. De boom levert dan een gevaar op voor de openbare ruimte. Na de kap plant de gemeente een boom terug, ongeveer op dezelfde plaats.

Kap van zieke eik in Wilhelminapark

BREDA - Op 31 januari is het zover. De nieuwe productie “Wat we nooit moch-ten vergeten” van Teater ’77 gaat in Zaal 77 aan de Markendaalseweg 75 in première. Concept en regie zijn in handen van Anouk van den Berg.

Anouk heeft vorig jaar de BN DeStem Cultuurprijs 2013 gewonnen met haar prachtige voorstelling “Geweten, een Bredase familie in oorlogstijd”.En ook met deze voorstelling bent u weer verzekerd van een mooie toneelavond. Drie jeugdvrienden zien elkaar na 42 jaar terug. Het enige wat hen nog verbindt is een schat, met daarin het pact dat ze ooit samen sloten. Heeft het pact heden ten dage nog wel betekenis? Heeft het pact ooit iets betekend?Lukas en Kris van der Klaauw en Bob Willems maken in deze voorstelling hun toneelde-buut. Samen met Teater’ 77 spelers Thieu de Groen, Jan Mus en Pieter van Pelt staan ze 6 avonden op het toneel.Naast de première op vrijdag 31 januari is de voorstelling “Wat we nooit mochten ver-geten” nog te zien op 1, 2, 7, 8 en 9 februari in Zaal 77, Markendaalseweg 75 Breda. De aanvangstijd op vrijdag en zaterdag is 20.30 uur. Maar let op; op zondag 2 en 9 februari begint de voorstelling al om 19.00 uur.Voor meer informatie en reserveringen: www.teater77.nl

Wat we nooit mochten vergeten

Nieuwe product ie Teater ’77 in première

Lukas en Kris van der Klaauw en Bob Willems repeteren voor de voorstelling “Wat we nooit mochten vergeten”.

Het grootste KRINGLOOP warenhuis van Breda!

IN- & VERKOOP: meubels, huisraad, wit-

goed, kleding, inboedels, antiek, e.d.

Tevens gespecialiseerd in ONTRUIMINGEN

van woningen.

HET INBOEDELTJEKoele Mei 10

(Wijk Doornbos)06-53774366

Geopend: ma van 13 – 17 uur, di t/m za van 11 – 17 uur.

Nieuwe auto’s Schadeherstel Occasions Leasing APK-keuringen Inbouw Airco Inbouw SCM-alarm Inbouw Audio-app. Reparaties Inbouw LPG

Kroonstraat 42 Etten-Leur Tel.: 076-5011371 Fax: 076-5011372

www.bramtangeman.nl

GOEDKOPE INRUILERS MET APK& DIVERSE BEDRIJFSWAGENS

Merk Type Kleur Bouwjaar Prijs Renault Twingo 1.2 16V airco radio cd fucsia met. okt-12 8.250 Renault Clio 1.2 16V 5 drs airco radio cd blauw met. mrt-05 4.950 Renault Modus 1.2 16V airco lmv zilver met. mei-05 4.500 Renault Megane III 5 drs ecc nav. Bose zwart met. feb-13 18.500 Renault Megane III Estate 1.5 DCI nav lmv ecc zwart met. dec-12 18.500 Renault Megane III Coupe 210pk airco ecc lmv zwart met. mrt-09 13.500 Renault Megane II 3 drs airco blauw apr-03 3.500 Renault Megane II Gr.Tr.1.4 16V LPG airco radio cd zwart met. nov-04 4.250 Renault Megane II Gr.Tr.1.5 dci airco radio cd zwart met. jan-06 4.750 Renault Scenic III Tce airco ecc nav zwart met. jun-10 16.500 Renault Scenic II 2.0 16V airco ecc radio cd zilver met. jul-04 4.950 Renault Laguna 1.6 16V airco radio cd grijs met. jan-06 5.750 Renault Laguna 1.6 16V airco radio cd zilver met. jun-01 2.750 Renault Espace 2.0 T Automaat airco ecc leder pan zwart met. mrt-10 23.950 Audi TT 1.8 Turbo airco radio cd lmv zilver met. okt-98 4.950

Toyota Avensis 2.0 5 drs airco ecc nav leder lmv grijs met. apr-04 6.950 Kia Carnival 2.9 TDI 7pers blauw met. aug-05 4.250 VW Touran 1.6 fsi 5 pers. airco ecc radio cd blauw met. jun-03 7.250

POOLS BOUWBEDRIJF

Verbouw, Renovatie, Badkamers, Keukens,

Schilderwerk, Stucwerk.

BETAALBAAR EN BETROUWBAAR

Meer info: www.klussenpool.nl of bel Derek, 06-30652303

Heb je het gehad met de pc?Veel te traag, vol met virussen of gewoon lastige hardware?En zit je er echt heel serieus overna te denken hem te vervangen?Wacht er nog even mee en bel eerstIn 9 van de 10 keren, kunnen we hem aan huis repareren en nog jarenin volle tevredenheid laten draaien.En dat voor maar €20,- pu. én maar éénmalige reiskosten van €5,- !!Zeker goedkoper dan een nieuwe pc?Toch?

Bel voor een afspraaknaar: 06-41.37.44.61bgg 06-29.06.14.03

Ook het adres voor backup en/of herstellenvan data en uitleg over gebruik van de pc.

Bovak Autobanden

Regenbeemd 9 4825 AS Breda Tel. 076-5991539 06-47289052

Nieuwe en gebruikte

winterbanden€

Dbz 20140126 - [PDF Document] (10)

PAGINA 10

De avond van het zonnelied. Een avondje parochieavond St. Martinus om op terug te kijken, heerlijk. Dré van Nijnatten heeft vast de verwarming goed opgestookt. Er hangt een aangename temperatuur in de kerk. Mijn entree is glorieus. Ik kus een vrouw oprecht in de mening dat het een vriendin is maar het is haar dubbelgangster. Een ander zou door de grond gaan. Ik heb dat niet. Ik sla me moedig door mijn afgang. “U bent zo’n knappe vrouw. Ik dacht werkelijk dat u het was, althans dat ik dacht die u was.” Nergens wordt er om zo’n mededeling gelachen maar in de serene sfeer van een kerk is het prijs. Er zijn meer dan 150 vrijwilligers van de St. Martinusparochie die elkaar stimuleren niet bij de pakken te gaan neerzitten. Zo mogelijk de straat op te gaan een luisterend oor te hebben voor degenen die altijd gemeden worden om ze te horen. Want het voorbeeld van paus Franciscus waarover ik het eerder had heeft wel degelijk impact nu het volk óók, zoals hij heeft gezegd, om mede koersbepalend te zijn, voor de herder mag uitlopen. Met Jan Bouwmans, die lange tijd uitstekend commentaar verzorgde over de katholieke wereldkerk in de lokale pers, wissel ik daar naar hartelust enkele gedachten over. Het is vooral een avond om bij te praten. Het dorpskerkhof Princenhage ligt er bij om door een ringetje te halen en Jan Biemans en zijn hofmannen zullen hun zonnelied van de heilige St. Franciscus blijven zingen: Alle eer aan de dood en de doden. Al denken ze daar bij het ruimen van de bergen bladeren niet meteen aan. Bregje Beekers neemt zitting in de parochiecommissie en ze steelt de show met een hartverwarmend pleidooi om de St. Martinuskerk in ere te houden. Ik loop vervolgens tegen Toontje Koolen aan, onze bekende ex hovenier van het Valkenberg. Zo relaxt en goedig hij kan zijn zo alert was hij toen junks op een muurtje zaten die hem stoorden in zijn doening. “Geen gesodemieter of ik rijg jullie allemaal aan de pinnen van munne riek.” Ik drink een slok. Ik praat verder. Ik geniet. “De journalisten moeten ouderwets de straat op,” analyseert een deskun-dige over digitale ontsporing. Ik denk terug aan de geweldige parochieavond. Met mensen onder mensen. De hapjes komen langs en niet derderangs, net geen kaviaar maar goed genoeg om er twee tegelijk te nemen. Want tijdens die rondes, loop ik, aangeklampt door deze en gene, altijd achter.“Vrijwilligers in de kerk.” Die definitie zegt heel wat over het veranderde geloofsleven, afgezien van verwereldlijking en dat soort zaken. Er zijn in Princenhage 300 vrijwilligers. Zou 30% bedenken dat bidden een heilig werk is dan was de Mis bezet. Ga ik iedere week? Neen! Is het nodig om zo’n kerk overeind te houden? Ja! Moet er harder aan getrokken worden, zoals Bregje voorhoudt? Nou en of. Ik denk over ora et labora maar nog niet getreurd zolang er spiritualiteit is tijdens de avond van het zonnelied.

RINIE MAAS

Avond van het zonneliedBREDASE KLOPPERMAN

Geluidsoverlast loopt uit op mishandelingBREDA - Nadat de politie hem had aangesproken over klachten van geluidsoverlast, ging een 38-jarige Bredanaar maandagavond verhaal halen bij zijn buren. Hij bedreigde en mishandelde daarbij een buurvrouw en werd daarvoor aangehouden. Rond 21.00 uur werd de politie naar de Ernst Casimirstraat in Breda geroepen om daar te bemiddelen bij geluidsoverlast. De veroorzaker van de overlast, de later verdachte, werd hierop aangesproken en beloofde beterschap. Nadat de politie vertrokken was, bleek de zaak echter al snel te escaleren. De Bredanaar was verhaal gaan halen bij een buurvrouw. Daarbij had hij haar niet alleen bedreigd maar ook een klap verkocht. De man werd aangehouden en in de cel gezet.

POLITIEBERICHTEN

BREDA - Zondag 19 januari werd er door JV Haragei het jaarlijkse 500 punten judotoernooi gehouden. Blie-mer Arashi Sport pakte met judoka’s uit Breda, Teteringen en Oosterhout mooi zes keer een 1e prijs. In Gemert, op dezelfde dag, pakte Jim Swanen een 4e plaats na het brons een week eerder in het Belgische Turnhout.

In Turnhout wisten Michael Pannekoek en Jim Swanen een bronzen medaille te winnen in resp. de -15 en -18 jaar klasse. Robbin van Eeden kwam niet verder dan een 5e plek en Patrick Pannekoek verloor voor brons van zijn broer Michael en werd hierdoor 4e. In Gemert, een week later pakte Jim Swanen in een poule van 15 deelnemers een mooie 4e plek tot 55 kg. In Terheijden moesten de eerste judoka’s melden om 8.15. In de eerste groep werd meteen goud gewonnen door David Bishop

uit Heusdenhout. Lex Vreijdenberger pakte een zilveren medaille. In de ochtend wist Sven Hofkens de 400 punten-medaille binnen te halen. De ochtend bracht veel jonge en nieuwe wedstrijdjudoka’s die probeerde het geleerde op de les in de pratijk te brengen. ’s Middags was er goud voor Raf van het Kaar, Lizzy Bierman, Brent Halman, Sem Broeders en Kai Gommers. Zilver werd gewonnen door Quinten van Os en hiermee kreeg hij ook de 300 punten medaille. De 400 punten-medaille was er voor Kai Gommers en de 300 punten-me-daille voor Sem Broeders. Sander Hofkens pakte zijn eerste 100 punten-medaille.Ook waren er nog 11 derde plaatsen en 8 vierde plaatsen. De middag bracht vele spectaculaire judopartijen met mooie wor-pen en tactische momenten. De volgende toernooien zijn in Rijen, Lage-Zwaluwe en Wouw. Info en foto’s op facebook en www.budokwaiarashi.nl

Zes maal judogoud in Terheijden

Druk weekend voor Arashi judoka’s

UitslagenSlechts 4 heren met een serie van 500, maar het goede nieuws is dat er weer een dame 500 heeft gegooid. Peter van Rijtho-ven 235-188- 136 = 559, Leen Noordegraaf 164-196-184 = 544, Rob v.d. Luitgaarden 165-192-180 = 537, Ruud Kessenich 158-173-178 = 509. Bij de dames was de hoog-ste serie voor Netty van Nispen 166-172-191 = 529, proficiat Netty. Het eerste getal is het gemiddelde scratch en het tweede plus handicap, plus handi-cap telt voor de stand op de ranglijst. De eerste vijf van het klassem*nt bij de he-ren en dames klasse A en B zijn: klasse A heren: 1. Ad Helmons 165,81-187,81, 2. Leen Noordegraaf 186,24- 186,24, 3. Cees van Mook 158,00-185,00, 4. Mar-cel Kamsteeg 157,02-184,02, 5. Cees de Vet 167,78-181,78. Klasse A dames: 1. Corrie van Rijthoven 153,87-182,87, 2. Netty van Nispen 149.83-182,83, 3. Lotje de Wijs 141,31-180,31, 4. Ria Hagenaars

131,96-178,96, 5. Mientje van Mook 130,33-177,33. Klasse B heren: 1. Ruud Kessenich 161,87-190,87, 2. Jan Biemans 152,30-182,30, 3. Will Esselink 147,35- 179,35, 4. Humphreyu Wessels 114,02-179,02, 5. Wim Schmeits 143,48-178,48. Klasse B dames: 1. Toos Hekers 104,57-193,57, 2. Els Doemar 113,67-192,67, 3. Wilma de Vries 116,70-176,70, 4. Ria v.d. Enden 119,61-176,61, 5. Dymphi Aarts 108,38-174,38. Op dit moment is er geen plaats meer voor 50 plussers. Maar als u interesse heeft om te bowlen geeft u zich gerust op, dan plaatsen wij u op de wachtlijst en zodra er plaats is informeren wij u daarover. Voor meer informatie kunt u terecht in het Bow-ling & Party Centrum, te Breda aan de Nas-sausingel 28, of kom op donderdagmorgen een kijkje nemen van 9.30 uur tot 12.00 uur. Nieuw is onze website: www.bowlingverenigingvijftigplus.nl

50+ League Bowlen

BREDA - Iedereen die afgelopen zo-mer op zaterdagmiddag van het mooie weer heeft genoten bij de Asterdplas heeft ze vast wel eens gezien, de Dol-fijnen van scouting Sint Joris. Varend in Kano’s of kleine zeilboten, vlotten aan het bouwen, of gewoon lekker aan het zwemmen en bezig met een spelletje.

U heeft vast wel eens het witte gebouw bij de Asterdplas in Breda gezien. Het clubhuis van Scoutinggroep Sint Joris. Het is een bijzondere scoutinggroep omdat ze een heel breed aanbod hebben. Bevers, voor kinderen van 5 tot 7 jaar, welpen van 7 tot 11 jaar, scouts van 11 tot 14 jaar, RSA van 14 tot 18 jaar en Roverscouts van 18

jaar en ouder. Daarnaast hebben ze op donderdag een Blauwe Vogelgroep, speciaal voor gehan-dicapten. En alsof dit nog niet genoeg is, hebben ze ook nog een speciale watertak, voor jongens en meisjes die willen leren varen of het leuk vinden om met water te spelen. Die groep bestaat nu uit de Dolfijnen, kinderen van 7 tot 11 jaar, maar wordt uitgebreid met een nieuwe speltak, de Waterscouts. Een groep voor kinderen van 11 tot 15 die zich ook nog bezig houdt op en rond de Asterdplas, maar ook gaan va-ren op grote boten op de Mark. Op deze manier komt waterscouting terug naar de Haagse Beemden. De groep gaat pas echt van start vanaf september 2014, maar er

is op dit moment nog wel plaats bij de Dolfijnen voor nieuwe leden. Kom daarom gewoon eens kijken, op het Drakennest aan de Rietdijk in Breda. Op zaterdagen tussen 15.30 uur en 17.30 uur bent u van harte welkom om een keer te kijken wat we zoal doen. Of misschien is er interesse voor een van de andere speltakken, dan bent u uiter-aard ook van harte welkom. Ook zijn we voor onze volledige groep nog op zoek naar enthousiaste leiding, dus als dat u aanspreekt, voor de Dolfijnen of voor een andere speltak, neem dan contact met ons op. Dus kom eens langs op het Drakennest. Ons adres is Rietdijk 10 in Breda. Neem eens een kijkje op http://www.scoutingsintjoris.nl

Scouting Sint Joris

BREDA - Heb je dit jaar plannen ge-maakt om wat meer te bewegen en om de sportclub te vinden waar je je thuisvoelt? En heb je die nog niet ge-vonden? BCPrincenhage is misschien de club die je zoekt.

Wij zijn een recreatieve vereniging voor iedereen die graag badminton speelt. Ben je een beginnende speler? Zodra er meer-

dere spelers zijn op dit niveau dan stellen we een trainingsgroep samen zodat je het spel en de technieken wat eerder on-der de knie krijgt. Ben je een gevorderde speler dan kun je met ingang van volgend seizoen meedoen met de RBB competitie als je daarvoor tijd en ambitie hebt. BC-Princenhage heeft teams in de 3de, 4de en 5de klasse die daar aan meedoen. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar leden-

[emailprotected] voor extra informatie. Via dit mailadres kun je ook afspreken wanneer je twee speelavonden geheel vrijblijvend kunt meespelen zodat je zelf kunt ervaren of BCPrincenhage aan je verwachtingen voldoet. De speelavon-den zijn op maandagavond van 20.00 tot 23.00 uur in Sporthal de Doelen in Princen-hage. Neem ook eens een kijkje op onze website: www.bcprincenhage.nl

BCPrincenhage zoekt leuke leden

ZONDER ZORGEN

ZONDER ZORGENGGGEEZZZOONNNDDDHHEEEIIDD

VOOR HET EERST

NAAR DE

TANDARTS

HOE IS HET

MET DE GOEDE

VOORNEMENS?

10 TIPS VOOR

VERMOEIDE

OGEN!

EN VERDER:

HOE ZIT HET

ZORG-

Bent u een zorgprofessional?Deel uw kennis!

De Bode verspreidt zondag 23 februari de special ‘Gezondheid zonder zorgen’. De special wordt uitgebracht in de vorm van een bewaarkrant waarin

maken. ‘Gezondheid zonder zorgen’ wordt dus een

Meer weten?Neem contact op met één van onze accountmanagers via het telefoonnummer 076 599 8111.Of stuur een e-mail [emailprotected]

Dbz 20140126 - [PDF Document] (11)

BOEKHOUDERvoor administraties en

aangiftebiljetten.SLAGBOOM

Marijke Meustr. 100, Breda 076-5214282

VLOOIENMARKT

NU: 2 HALLEN ZONDAG26 JAN.RACKET-CENTRUMTerheijdenseweg 500

4826 AB BREDA

VOLG BREDA-NOORD/TERHEIJDEN

BIJ SCHAATSBAAN BREDA!

VAN 10 TOT 17 UUR

INFO: 0161-456291

> Huid- en laserkliniek Bergen op Zoom • In Zorgcentrum Lievensberg Boerhaaveplein 3d • 4624VT Bergen op Zoom • 0164-263822 • w

www.huidlaser.nl

www.dermateam.nl

> Huid- en laserkliniek Middelburg • In Barcode gebouw Park Veldzigt 67 • 4336DR Middelburg • 0118-673050 •

De beste dermatologen van Nederland (weekblad Elsevier)

huid- en laserklinieken

Bij ons kunt u terecht voor veilige en effectieve anti-rimpelbehandelingen en huidverjonging:

Verder alle laserbehandelingen tegen overbehar-ing, couperose, pigmentvlekken, huidoneffen-heden, kleine spatadertjes en nog veel meer...

Er weer jonger uitzien...zonder plastische chirurgie

instrumenten voor fysisch, chemisch en biologisch onderzoek

WILTENinstrumenten

BENELUX VESTIGING WILTEN INSTRUMENTEN B.V.

Mon Plaisir 23 - 4879 AK Etten/Breda tel. +31 76 508 65 00 - fax +31 76 501 44 99 www.wilten.nl - [emailprotected]

Wilten België n.v. - Heieinde 46 - 2328 Hoogstraten - België - tel. +32 3 218 72 71 - www.wilten.be - [emailprotected]

Wilten Instrumenten is ruim 60 jaar actief op de Benelux markt als leverancier van hoogwaardige instrumenten voor de laboratorium- en onderzoeksmarkt. Het bedrijf is gevestigd in Etten-Leur. Meer info: www.wilten.nl

Voor de verdere uitbouw van onze contacten in de Food branche zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega in de functie van

LABORATORIUMBEZOEKER 0,5 FTE Deze taken zijn uitstekend uit te voeren in deeltijd. Gedacht wordt aan een rooster identiek aan de schooltijden inclusief vakanties.

De bezoeken zullen dus tussen 09.00 en 15.00 uur moeten worden afgelegd. Terugkoppeling (rapportage) naar het bedrijf zal dan in de avonduren moeten geschieden. Hiervoor zou 1 uur voldoende moeten zijn.

Wij bieden een interessante werkkring, een goed basissalaris met een provisieregeling, een auto van het bedrijf (14% bijtelling bijv. VW Polo).

Functie eisen

laboratorium.

Geïnteresseerden worden verzocht hun interesse kenbaar te maken met een kort CV aan Jolanda Velkers ([emailprotected]). Tel: 076-5086500.

MEUBEL-STOFFERING/ -REPARATIE

P. Rijnders Breda06-53269191

Te koop:

COMPOSTTevens allerlei andere tuinproducten zoals

o.a. Franse boomschors, boschips, potgrond, schelpen en diverse soorten grind en zand

TEL. 076-5968279WWW.BASTIAANSENLOONWERKEN.NL

In verband met uitbreiding van haar werkzaamheden is Pleuger Water Solutions, voor werkzaamheden aan drukriolering, zowel mechanisch als elektrisch, in de regio West-Brabant, op zoek naar:

Service- & onderhoudsmonteur (afvalwater)

Jouw kenmerken:Woonachtig in de regio West-Brabant, zelfstandig en klantgericht,

kennis, proactief en dienstverlenend

Wij vragen:Een afgeronde technische opleiding (bij voorkeur elektrotechniek of werktuigbouwkunde), bereidheid tot draaien van storingsdiensten,

soortgelijke functie, goede communicatieve vaardigheden

Wij bieden:Een prettig werkklimaat met persoonlijke verantwoordelijkheden, goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, goede opleidings-mogelijkheden en uitzicht op een contract voor onbepaalde tijd

Interesse?Stuur uw sollicitatie met C.V. naar [emailprotected]

Acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld

BELASTINGAANGIFTEN

bij u thuis. Laag tarief!

Accountant Coll. Breda

Van Dijnsen te Breda is, met meer dan 140 goed opgeleide medewerkers, 48 jaar actief in het leveren van totaaloplossingen op het gebied van verwarmings-, koel-technische-, sanitaire- en elektrotechnische installaties, inbraakdetectie- en brandmeldinstallatie systemen.Voor de afdeling Projecten Utiliteit van Van Dijnsen Installatiewerken B.V. zijn wij per direct op zoek naar een

PROJECTLEIDER ELEKTROTECHNIEKTaken en verantwoordelijkheden:

en derden

Selectie-eisen:

Heb je interesse ?

[emailprotected].

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.VANDIJNSEN.NL

CHAUFFEUR / ASSEMBLAGEMEDEWERKER

LICHTRECLAME

Enthousiaste chauffeur/ gezochtmet twee rechterhanden om ons gezellige team te ver-sterken.In de eerste plaats zul je bestellingen afleveren bij onzeklanten, daarnaast zul je meehelpen in de productie.

Voor deze functie vragen wij een representatieve, vlottejongeman in het bezit van een rijbewijs.

Technische achtergrond is een pré!

Smart-Sign is een vrolijk informeel productiebedrijf inEtten-Leur. Wij maken reclamezuilen, lichtbakken, etc.Zie www.smart-sign.nl voor meer info!

Sollicitaties kun je richten aan: Tessa van DintherE T 0165-820260

productiemedewerker

[emailprotected]

GEZOCHT:

VERPLEEGSTER/ASSISTENTIEVoor een man met een hoge dwarsleasie dichtbij Breda.

Werktijden: van 7.00 tot 10.30 en van 20.00 tot 21.00 uur.Werkzaamheden: licht huishoudelijk werk en dagelijkse verzorging.

Voor informatie: brief onder nummer 343 van dit blad.

www.internetbode.nl voor het (gratis) aanleveren van al uw nieuws

Dbz 20140126 - [PDF Document] (12)

WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 26 JANUARI

T/M ZATERDAG 1 FEBRUARI

KIJK OP ACTION.NL VOOR DE 100

NIEUWSTE ARTIKELEN

WINTERSPORT TIP!

EUROPESE TOPKWALITEIT!

8-PACK

4 PAAR5 STUKS

HERENSPORT T-SHIRT

2.99

STOFZUIGERZUIGMOND

1.99

FLOWERWASKNIJPERS

1.09

SKIPULLI

3.49

OUTDOORIMITATIECAMERA

3.79

MOLTONKUSSENSLOPEN

2.79

90x200 cm 3.7990x220 cm 3.99140x200 cm 4.99180x200 cm 5.99180x220 cm 6.49

ACTIONCAMERA

DAMESSPORTTOP

DESIGNERSCHETSBLOK

DECOPLANT IN POT

HERENBOXERSHORT

MICROVEZELSTOFZUIGERZAKKEN

GEURTHEELICHTEN

SCHWARZKOPF HAARKLEURING

DAMES/HERENSPORTBROEK

GIMIDROOGREK

XXLSPEELBOEK

NATUREMEZENBOLLEN

IMITATIE360° CAMERA

THERMOSKISOKKEN

MOLTONHOESLAKEN

PINDAKAASVOOR VOGELS

DAMESTHERMOSHIRT

29.95

1.69

1.59

2.49

0.99

1.99

1.79

4.99

1.29

2.49

0.75

2.29

5.99

1.39

1.99

2.99

3.79

Dbz 20140126 - [PDF Document] (2024)

FAQs

How to get ChatGPT 4 to read a PDF? ›

Can ChatGPT Read PDF Files?
  1. Step 1: Log into your ChatGPT Plus account and choose ChatGPT-4 from the top menu.
  2. Step 2: Click the paperclip icon at the bottom to upload your PDF file.
  3. Step 3: On the chat box, write your prompt and tell ChatGPT what to do with your PDF file.
Nov 20, 2023

Can ChatGPT read documents? ›

Since it's fully unlimited, it allows you to use ChatGPT to read large PDF documents. More than a top AI summarizer, PDFgear Chatbot also helps to paraphrase, translate, analyze, extract, and shorten PDF information, and even write essays.

Can GPT-4 read papers? ›

To enable the GPT-4 model to read documents and respond based on them in your Flask application, you need to modify your code to incorporate document processing. Here's a suggested approach: Store and Process Documents: You'll need to store the documents you want GPT-4 to read and find a way to process them.

Is there an AI that can read PDFs and answer questions? ›

Simply upload a PDF, EPUB, or other document format, ask questions, and Myreader will provide answers by analyzing the content. Myreader AI aims to save you time and effort. No more hours spent reading textbooks, research papers, or lengthy reports.

Can ChatGPT answer questions from a PDF? ›

Once the plugin is installed, you can upload your PDF document to ChatGPT and start asking questions. ChatGPT will use its natural language processing capabilities to understand your questions and generate answers based on the content of your PDF document.

Can ChatGPT read a PDF and summarize it? ›

Yes, ChatGPT can summarize PDF files using its PDF summarization feature, which is available in ChatGPT Plus. Can I give ChatGPT a PDF? Yes, you can provide ChatGPT with a PDF document for summarization. Simply drag and drop the PDF document into ChatGPT, and it will be ready for summarization.

How to get ChatGPT to analyze a document? ›

Alongside memory, it's good to remember that ChatGPT can also use existing file-upload capabilities to analyze text and images. You just drag and drop a file into the chat window, such as a PDF or a JPEG, add a prompt if you like, and ChatGPT will start to produce some text output based on what you've uploaded.

Can I upload a PDF to ChatGPT? ›

ChatGPT supports a wide variety of file formats. You can upload files such as PDF, DOCX, PPTX, XLSX, TXT, ZIP, and much more.

How does ChatGPT work in PDF? ›

It works by analyzing patterns in large amounts of language data to understand context and respond relevantly. While ChatGPT has many applications and advantages like diversity and scalability, limitations include potential bias, lack of common sense, and inability to reason complexly.

How many pages of text can GPT-4 read? ›

GPT4 128k model supports about 200+ pages of information.

How do you tell if a paper was written with ChatGPT? ›

GPTZero is the leading AI detector for checking whether a document was written by a large language model such as ChatGPT. GPTZero detects AI on sentence, paragraph, and document level.

Can Turnitin detect GPT-4? ›

The writing characteristics of GPT-4 are also consistent with earlier model versions, meaning Turnitin's AI writing detection tool can detect content from GPT-4 (ChatGPT Plus) most of the time, too.

Which free AI can read PDF? ›

Best AI PDF Tools: Feature Comparison
AI PDF ToolFree Option
🥇Adobe Acrobat✔️(Free Trial)
🥈PDFelement✔️
🥉Unriddle✔️
4Myreader✔️
4 more rows
Mar 31, 2024

What AI can read PDF and summarize? ›

When it comes to PDF summarizers, Hypotenuse AI makes it the best option for quickly and accurately summarizing PDF files. It allows users to get the most important information from lengthy PDFs—without you having to scour through walls of text.

Can ChatGPT 4 scan documents? ›

A chatbot scanned on your company's documents – now that is a super powerful combo. Imagine uploading the admission criteria requirement onto your website, and then having an educational chatbot answering all the questions to prospective students. The possibilities of a ChatGPT4 powered document scanner are limitless.

Can you feed a PDF to ChatGPT? ›

Of course, you probably already know this. However, with its latest update, ChatGPT now allows users to upload documents, PDFs, and spreadsheets directly into the platform for analysis. This breakthrough feature promises to save businesses countless hours in data processing and content creation.

Can ChatGPT 4 read images? ›

Visual inputs: The key feature of the newly released GPT-4 Vision is that it can now accept visual content such as photographs, screenshots, and documents and perform a variety of tasks. Object detection and analysis: The model can identify and provide information about objects within images.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 5975

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.